Prospectus

nl en

ILS - Ondernemings- en insolventierecht

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het doel van het vak ILS Ondernemings- en Insolventierecht is het bijbrengen van de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het Ondernemings- en Insolventierecht. De focus van het vak ligt bij het ontwikkelen van een uitvoerbaar onderzoeksplan.

In een academische omgeving gaan onderzoek en onderwijs samen. Het eerste deel van het vak ziet op inhoudelijke verdieping op het onderzoeksterrein. Het onderwijs van ILS is gekoppeld aan het (actuele) onderzoek van de verschillende docenten van de secties Ondernemingsrecht en Insolventierecht. In het werkboek worden de onderzoeksgebieden die in ILS aan bod komen, toegelicht.

In het tweede deel van het vak wordt de koppeling gelegd tussen de inhoudelijke verdieping op het ondernemingsrechtelijk/insolventierechtelijk onderwerp en het doen van onderzoek op dat gebied. Daarbij wordt aandacht besteed aan het opdoen van beginselen van rechtswetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: probleemanalyse, probleemstelling en vraagstelling, bronnen en onderzoeksmethoden. Door middel van praktische oefeningen worden studenten begeleid in het ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoord en uitvoerbaar onderzoeksplan. Studenten ontvangen daarnaast peer feedback en docenten feedback op de praktische oefeningen. Daarmee ontwikkelt de student de voor de wetenschap en de praktijk noodzakelijke academische vaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de studenten inzicht te geven in actuele onderzoeksgebieden in het Ondernemings- en Insolventierecht. Door de combinatie van kennisontwikkeling en training van onderzoeksvaardigheden leert de student hoe verschillende onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden om juridisch-maatschappelijke vragen te beantwoorden. In het vervolg van de masteropleiding wordt op deze vaardigheden voortgebouwd.

 • U kunt een juridisch onderwerp op het terrein van het Ondernemings- en Insolventierecht problematiseren;

 • U kunt een goed afgebakende onderzoeksvraag op het terrein van het Ondernemings- en Insolventierecht opstellen en een onderzoeksplan opzetten om deze vraag te beantwoorden;

 • U kunt de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksmethoden benoemen en waarderen;

 • U kunt op basis van uw kennis en inzicht over de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksmethoden beoordelen welke onderzoeksmethode voor het beantwoorden van uw onderzoeksvraag nodig is;

 • U kunt zelfstandig de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksbronnen kritisch beoordelen;

 • U kunt zelfstandig reflecteren op uw leerproces door peer feedback en feedback van docenten op opdrachten.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. dr. N.T. Pham, prof. mr. drs. I.S. Wuisman, prof. mr. dr. R.D. Vriesendorp, mr. J.M.W. Pool

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van het voor het hoorcollege voorgeschreven materiaal.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. dr. N.T. Pham, prof. mr. drs. I.S. Wuisman, prof. mr. dr. R.D. Vriesendorp, mr. J.M.W. Pool

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken en inleveren van drie tussentijdse opdrachten en het volgen van het daaraan verbonden feedbacktrajecten (de werkgroepen) is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht.

 • Schriftelijke opdracht: 100% van het eindcijfer

 • Herkansing: studenten kunnen de schriftelijke opdracht herkansen op een ander onderwerp dan de eerstekansopdracht, echter zonder begeleiding van docenten. De herkansing van de schriftelijke opdracht telt 100% van het eindcijfer.

Inleverprocedures
Zie hierboven.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandels is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Curry-Sumner e.a., Onderzoeksvaardigheden. Instructie voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi libri 2010;

 • G. van Dijck e.a., Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek, Den Haag: Boom juridisch 2018;

 • G.A.F.M. van Schaijk, Praktijk gericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015 (te raadplegen als e-book via de bibliotheek).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.M.W. Pool

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235

 • E-mail: j.m.w.pool@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B2.43

 • Openingstijden: balie maandag tot en met vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.