Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B

Course
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit onderdeel aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het tweede deel (B) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

  • Orthopedagogiek: gedrags- en opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen;

  • Leerproblemen: leerproblemen en leerstoornissen.

Het vak is verdeeld in twee delen

Orthopedagogiek

De Orthopedagogiek richt zich op kinderen en gezinnen waar de opvoeding niet vanzelfsprekend is en waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie. Onder andere kinderen met ontwikkelingsstoornissen, problematische gezinssituaties, opvoeding buitenshuis, school- en leerproblemen behoren tot het object van de Orthopedagogiek. Deze studierichting richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis en competenties om een grondige analyse van de problematische opvoedingssituatie te maken om vanuit deze analyse te kunnen adviseren en eventueel behandelen.

Leerproblemen

De specialisatie Leerproblemen richt zich op kinderen die problemen ervaren bij het leren van basisvakken als taal, lezen, rekenen en schrijven. De aanleg van het kind, maar ook het gezin en de school spelen een rol bij de ontwikkeling van deze leerproblemen. Inzichten in het ontstaan van leerproblemen bieden handreikingen voor het opzetten van effectieve (vroege) interventies.

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is tweeledig. Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel B zijn dat de werkvelden Orthopedagogiek en Leerproblemen). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Door het maken van opdrachten en het schrijven van papers worden rapportagevaardigheden geoefend. Je leert een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zal je je in de latere beroepspraktijk schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges online discussieforumsessies.

Vragen kunnen tijdens de hoorcolleges en de online discussieforums worden gesteld.

Voor dit vak worden twee verwerkingsopdrachten en één paper gemaakt. Bij aanvang van dit vak, moet er gekozen worden of deze paper voor Leerproblemen of voor Orthopedagogiek gemaakt zal worden. Op Blackboard zal hier meer informatie over te vinden zijn.

Toetsing

  • Verwerkingsopdrachten

  • Paper

  • Tentamen met multiple choice vragen

De tentamenvragen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer en het cijfer voor de paper telt eveneens voor 50% mee, waarbij geldt dat voor elk onderdeel een cijfer van minimaal 5,5 behaald dient te zijn. Ook de verwerkingsopdrachten moeten voldoende zijn gemaakt voor het behalen van dit vak.

Blackboard

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Blackboard raadplegen.

Literatuur

  • Van Heteren, M., Smits, P. & Van Veen, M.. Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen (meest recente versie). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

  • Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (eds) (2016). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. 3e, volledig herziene druk. Bohn Stafleu van Loghum.

  • Phillips, Clancy-Menchetti, & Lonigan (2008). Successful Phonological Awareness Instruction With Preschool Children Lessons From the Class-room. Topics in Early Childhood Special Education, 28, (1), 03-17.

  • Overige literatuur (boeken dan wel artikelen) voor Orthopedagogiek worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het vak en het aanvragen van vrijstellingen kunt u contact opnemen met:
M. C. M. Vermeulen, MSc (Orthopedagogiek)

Dr. M.J. van Dijken (Leerproblemen)