Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Onderzoekspracticum 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2.

Beschrijving

In dit onderdeel worden diverse statistische analysetechnieken behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse onderzoeksopzetten en leren studenten sociaal wetenschappelijke artikelen beoordelen op de gebruikte methoden en technieken. Er wordt aandacht besteed aan zowel experimentele proefopzetten als quasi-experimentele onderzoeksopzetten. Er worden diverse statistische toetsen voor verschillen tussen twee of meer steekproeven (inclusief het begrip effectgrootte), en voor relaties tussen twee variabelen (in enkelvoudige regressie en correlatie) behandeld. Tenslotte worden ook tweeweg-variantieanalyse en multipele regressie besproken.

Leerdoelen

  1. De student kan naar aanleiding van een onderzoeksvraag een eenvoudige onderzoeksopzet maken en uitvoeren.
  2. De student kan relatief eenvoudige onderzoeksdata, zowel met als zonder statistische software (SPSS), beschrijven, toetsen en rapporteren.
  3. De student kan elementaire methodologische en statistische begrippen op de juiste wijze gebruiken, interpreteren en uitleggen.
  4. De student kan kritisch denken over (gepubliceerde) onderzoeksresultaten.

Rooster

[Hoorcolleges] [Werkgroepen] [Tentamens]

Onderwijsvorm

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van hoorcolleges en practica/werkgroepen, waarin op de te bestuderen stof wordt ingegaan. In de practica worden praktische oefeningen over de bestudeerde stof verder besproken en gaan studenten zelf aan de slag aan de hand van opdrachten. Een deel van deze opdrachten moet buiten de practica verder worden uitgewerkt en kan worden ingeleverd om mee te tellen in de eindbeoordeling.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met één schriftelijk tentamen (80% van het eindcijfer) aan het eind van de cursus en studenten maken opdrachten (20% van het eindcijfer) tijdens en naar aanleiding van de practica gedurende het semester. Zowel het tentamen als de opdrachten kunnen herkanst worden. Bij een onvoldoende opdracht kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een door de docent gestelde termijn. Beide onderdelen van de toetsing (opdrachten en mc-tentamen) moeten afzonderlijk met een voldoende (minimaal 5.5) worden afgesloten om een eindcijfer te ontvangen voor het vak. Alle eindcijfers tussen 5.50 en 6.00 worden conform de tentamenregeling afgerond naar een 6.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2017, 9th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum I.

  • Linting, M. (2012, 2nd edition) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het eerstejaarsvak Onderzoekspracticum 1.

  • Syllabus Onderzoekspracticum 2. (beschikbaar via Blackboard)

  • Aanvullende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De coördinator van deze cursus is dr. H.T. Nefs. Hij is bij voorkeur te bereiken via e-mail.