Prospectus

nl en

Seminar Latin: Pacuvius

Course
2018-2019

Toegangseisen

Het college is bestemd voor studenten GLTC (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken en het BA2-vak Latijn: drama gehaald hebben.

Beschrijving

Pacuvius heeft in totaal (tenminste) 12 tragedies geschreven en werd in de Oudheid als een van de beste tragische dichters gevierd. Raar genoeg werd er echter geen enkele tragedie volledig overgeleverd. Wat er nog wel is zijn fragmenten en testimonia. Bij het college drama hebben jullie al met een klein gedeelte van Pacuvius’ Medus kennis mogen maken. Op dit college zullen we nu uit de andere tragedies een selectie van fragmenten nauwkeuriger bestuderen. Daarbij zullen we onder meer kijken naar Pacuvius’ omgang met de Griekse en Romeinse traditie, naar de antieke receptie van Pacuvius, zijn rol binnen de ontwikkeling van het Romeinse drama, en de methodische problemen die men bij het reconstrueren van fragmentarisch overgeleverde teksten tegen komt: Welke conclusies kunnen we op grond van een fragment daadwerkelijk trekken? Wat leren de overgeleverde fragmenten over de kenmerken van Pacuvius als tragische auteur? En in hoeverre werd hij terecht als ‘innovatief’ beschouwt?
Na een korte introductie gaan we aan de slag. Het nauwkeurig (met commentaar, secundaire literatuur etc.) te bestuderen pensum omvat ca. 1200 verzen.
Aanwezigheid op alle colleges is verplicht. Studenten die op één van de colleges niet aanwezig kunnen zijn, dienen in overleg met de docente een vervangende opdracht (e.g. essay, korte presentatie) te volbrengen.

Leerdoelen

Kennis

De student beschikt over:

 • kennis over Pacuvius als tragische dichter;

 • omgang met de kritische editie van fragmenten;

 • reflectie op de methodische problemen bij de reconstructie van fragmenten.

Vaardigheden

De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van primaire en secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de reconstructie van Pacuvius’ fragmenten te presenteren in korte commentaren, minipresentaties en een helder en beargumenteerd paper (ca. 1500 woorden) met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden).

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • collegebijeenkomsten: 14x2 = 28h;

 • voorbereiden college en opdrachten: 14x6 = 84h;

 • voorbereiden tussentoets: 7h;

 • Voorbereiden paper (1500 woorden): 21h.
  In verband met een goede verdeling van de studielast (en met het oog op het BA-eindwerkstuk) wordt aangeraden om ter voorbereiding op het college met name de collegevrije periode in januari te gebruiken en Pacuvius’ fragmenten alvast in januari in vertaling te lezen. Dit kan in het Engels (Warmington), Nederlands (Hunink) of Duits (Schierl):

 • E.H. Warmington: Remins of Old Latin, 4 vols., Cambridge/ Mass. 1967. (online via de Universiteitsbibliotheek)

 • V. Hunink: Woeste mensenharten. De eerste tragedies uit Rome, ‘s Hertogenbosch 2007. 2nd edition online via http://www.vincenthunink.nl/documents/BLA3.pdf

 • P. Schierl: Die Tragödien des Pacuvius. Ein Kommentar zu den Fragmenten mit Einleitung, Text und Übersetzung, Berlin 2006 (online via de Universiteitsbibliotheek) – dit is de kritische editie (met commentaar) die we ook op college gaan gebruiken.

Toetsing

Actieve deelname (voorbereiden pensum: primaire en secundaire literatuur bestuderen, zelfstandig verdere onderzoeksliteratuur uitzoeken en bestuderen + korte commentaren schrijven; op college: vertalen, actieve deelname aan discussies): 40%;

 • Tussentoets (45 min.; week 6): 30%;

 • Paper (5 EC: 1500 woorden; 10 EC: 5500 woorden): 30%;

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan in overleg met de docent de tussentoets en/of de paper herkanst worden. Het deelcijfer van de voorbereiding en actieve deelname (40%) blijft staan.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Tekst en Commentaar: P. Schierl: Die Tragödien des Pacuvius. Ein Kommentar zu den Fragmenten mit Einleitung, Text und Übersetzung, Berlin 2006 (online via de UB)
Literatuur: G. Manuwald: Pacuvius. Summus tragicus poeta. Zum dramatischen Profil seiner Tragödien. BzA 19. München/Leipzig 2003.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. Antje Wessels