Prospectus

nl en

Oefenonderzoek

Course
2018-2019

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

In deze cursus zal de student(e) in groepsverband een onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een docent. Iedere student(e) schrijft zich in voor een bepaald thema (= het onderwerp van het Oefenonderzoek). De beschikbare thema’s worden uitgebreid beschreven op Blackboard.

Het succesvol afronden van dit vak is een instapvoorwaarde voor toelating tot een Bachelor-project in het derde jaar.

Leerdoelen

  1. Kennismaken met en zelf doorlopen van de vijf fases in het onderzoeksproces: 1) het formuleren van een probleemstelling en daarbij behorende hypothesen; 2) het uitwerken van een onderzoeksopzet; 3) het verzamelen van data; 4) verwerking en analyse van gegevens; 5) rapportage en presentatie.

  2. Tijdens de 1e fase van het onderzoeksproces (het formuleren van een probleemstelling en daarbij behorende hypothesen) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:

a) Gericht zoeken naar relevante literatuur tbv het opstellen van een probleemstelling (of het verklaren van bevindingen).
b) Het formuleren van een onderzoeksvraag.
c) Het formuleren en onderbouwen van een hypothese op basis van de gevonden wetenschappelijke literatuur.

  1. Tijdens de 2e fase van het onderzoeksproces (het uitwerken van een onderzoeksopzet) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:

a) Kritisch nadenken over/reflecteren op mogelijke onderzoeksdesigns
b) Een onderzoeksopzet uitwerken behorende bij de zelf opgestelde vraagstellingen en hypotheses in fase 1 van het onderzoeksproces.
c) Kennismaking met ethische kwesties rondom het uitvoeren van een onderzoek.
NB De (geplande) activiteiten die studenten uitvoeren in het kader van Oefenonderzoek dienen VERPLICHT te worden voorgelegd aan de Studentcommissie Ethiek. Op Blackboard is hierover alle informatie te vinden.

  1. Tijdens de 3e fase van het onderzoeksproces (het verzamelen van data) kan als leerdoel geformuleerd worden: Oefening in de praktische werkzaamheden rondom het uitvoeren van onderzoek (dwz: dataverzameling)

  2. Tijdens de 4e fase van het onderzoeksproces (verwerking en analyse van gegevens) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:

a) Oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1, Onderzoekspracticum 2 en Cursus Praktische Data-analyse met SPSS uitgaande van een (ortho)pedagogische of onderwijskundige vraagstelling.
b) Kritische reflectie omtrent de betekenis van de resultaten zoals gevonden tijdens de data-analyse

  1. Tijdens de 5e fase van het onderzoeksproces (rapportage en presentatie) kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:

a) Leren een onderzoek te rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk paper
b) Oefening in algemene schrijfvaardigheden.
c) Oefening in wetenschappelijk schrijven.
d) Het toepassen van APA richtlijnen tijdens het schrijven van een verslag.
e) Leren een onderzoek te rapporteren in de vorm van een mondelinge presentatie.
f) Oefening in presentatievaardigheden.

  1. Samenwerken in een taakgerichte groep. Hierbij zijn de volgende specifieke leerdoelen relevant:

a) Leren om samen te werken om een gezamenlijk einddoel (verslag en presentatie) te bereiken
b) Feedback geven op elkaars werk

Rooster

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek start met een centrale openingsbijeenkomst in de vorm van een hoorcollege. Hierna zijn er 14 verplichte werkgroep-bijeenkomsten, verspreid over het gehele studiejaar (met gemiddeld 2 bijeenkomsten per maand vanaf oktober 2018 t/m mei 2019). In deze periode zal de student(e) tijdens de bijeenkomsten, maar ook daarbuiten, in groepsverband werken aan een onderzoek. Omtrent mei/juni 2019 zal het vak worden afgesloten met een verslagbijeenkomst met presentaties van alle onderzoeksthema’s (verplichte aanwezigheid).

Toetsing

Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Iedere student krijgt een individueel cijfer voor de twee eindproducten apart (paper en mondelinge presentatie) en zijn/haar participatie tijdens het onderzoeksproces (binnen en buiten de werkgroepen).

Hierbij telt het cijfer voor het eindpaper voor 60% mee bij de berekening van het eindcijfer. NB. Het eindcijfer voor het verslag wordt gebaseerd op de secties van het verslag waar de student(e) een substantiële bijdrage aan heeft geleverd. De presentatie en participatie tellen elk voor 20% mee. Verder is het noodzakelijk om voor elk van deze 3 onderdelen een voldoende te hebben behaald.

Een volgende voorwaarde om te kunnen slagen voor dit vak is het voldoen aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor alle werkgroep-bijeenkomsten van het oefenonderzoek. Iedere student mag maximaal één werkgroep bjieenkomst missen. Bij de afsluitende Verslagdag moeten alle studenten aanwezig zijn.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Bij elk thema dient de student(e) een aantal artikelen te lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

  • Ackermann, Margriet e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. (Dit boekje is in de propedeuse ook al bij verschillende studieonderdelen gebruikt).

  • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the american psychological association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator: Dr. D. Smeets