Prospectus

nl en

Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie Pedagogische Wetenschappen jaar 2

Course
2018-2019

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen programma

Toegangseisen

Men kan alleen deelnemen als men ook deelneemt aan het oefenonderzoek.

Beschrijving

In de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van een academische houding. Kritisch kijken, leren vragen te stellen en na te denken over hoe een (evidence-based) antwoord op vragen gegeven kan worden, zijn belangrijke vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken. Het ontwikkelen van goede onderzoeksvaardigheden is hierbij erg belangrijk. Het studieonderdeel staat in het teken van verder leren nadenken over pedagogisch onderzoek (onderzoeksvragen, – designs, ethische en methodologische kwesties). Dit gebeurt in verschillende soorten bijeenkomsten; kleinschalige werkgroepbijeenkomsten, enkele onderzoekscolloquia en opdrachten. Het studieonderdeel is dan ook nauw verbonden met het Oefenonderzoek en kan alleen gevolgd worden als men ook daadwerkelijk deelneemt aan het oefenonderzoek.
In dit studieonderdeel wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van academische vaardigheden, zoals schrijfvaardigheid en presenteren. Er is veel aandacht voor de rol van de academische vaardigheden in de beroepspraktijk. Het verband tussen theorie/onderzoek en de beroepspraktijk wordt voortdurend gelegd. Het reflecteren op de eigen academische ontwikkeling is deel van het programma.

Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan de beroepsoriëntatie in de vorm van praktische opdrachten.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten

Dit zijn werkgroepen van ongeveer 20-25 personen, waarin studenten actief werken aan verschillende opdrachten.

Onderzoekscolloquia

Een onderzoekscolloquium is een hoorcollege van twee uur voor alle studenten tegelijk, waarin verschillende onderzoeken worden gepresenteerd. Aan elk onderzoekscolloquium is een opdracht verbonden, waarin studenten op ethische dan wel methodologische aspecten van de onderzoeken ingaan.

Toetsing

Een voldoende beoordeling van alle opdrachten en een actieve deelname aan de werkbijeenkomsten. Alle bijeenkomsten en de colloquia/gastcolleges zijn verplicht. Bij afwezigheid met een geldige reden – te beoordelen door coördinator en docent – dient een vervangende opdracht gemaakt te worden. Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van het tweede semester.

Literatuur

Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Contact

Coördinator van het studieonderdeel Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie jaar 2 is Drs.A.W.M. Duijx.