Prospectus

nl en

Onderwijsleerproblemen

Course
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veelvoorkomende onderwijsleerproblemen, zoals leesproblemen, rekenproblemen en sociaal-emotionele problemen. De focus ligt op de herkenning en de ontwikkeling van de onderwijsleerproblemen. Daarnaast wordt ingegaan op de processen (zowel cognitief als sociaal) die ten grondslag kunnen liggen aan onderwijsleerproblemen en op de praktische strategieën die in de klas ingezet kunnen worden om leerlingen te helpen.

Leerdoelen

Na afloop van dit studieonderdeel kan de student veelvoorkomende onderwijsleerproblemen herkennen en beschrijven hoe deze zich kunnen ontwikkelen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

De colleges hebben als doel een inleiding te geven in de problematiek. In de colleges worden hoofdlijnen uit de te bestuderen literatuur samengevat en komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. De docent legt een link tussen huidige wetenschappelijke kennis van onderwijsleerproblemen (d.w.z. de bestudeerde literatuur en onderzoeksresultaten) en de voorbeelden uit de praktijk.

De student wordt gestimuleerd om actief de stof te bestuderen en hierbij passende vragen te formuleren. Studenten leveren na afloop van elk college in groepjes vragen in over de behandelde collegestof. Dit is een verplicht onderdeel. Een deel van deze vragen wordt besproken in een daaropvolgend college.

Voor de bijeenkomsten geldt geen aanwezigheidsplicht; aanwezigheid wordt sterk aangeraden. Voor alle studenten is het verplicht om na elk college vragen aan te leveren over de lesstof.
Mochten er naar aanleiding van de colleges vragen zijn, dan kunnen studenten een afspraak maken met de docent of de docent de vragen mailen. Vragen over de literatuur en/of colleges a.u.b. voorzien van pagina (sheet)nummer. Als blijkt dat er veel vergelijkbare vragen zijn kan de docent besluiten een reactie te geven via Blackboard zodat alle studenten profiteren van de feedback.

Toetsing

Toetsing van de cursus onderwijsleerproblemen vindt plaats via een schriftelijk tentamen: kennis van de literatuur en collegestof. Studenten mogen alleen deelnemen aan het tentamen, indien ze minimaal over 6 colleges een vraag hebben aangeleverd.

Berekening van het eindcijfer
Het tentamen bestaat uit MC-vragen en open vragen over de literatuur en de stof die in de colleges is uitgediept. Een student is geslaagd voor dit vak als het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5,5 of hoger).

Literatuur

Sousa, D. A. (2016). How the special needs brain learns (3rd Edition). London, United Kingdom: Sage Publications.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinatoren van het vak zijn Marit Guda en Siuman Chung