Prospectus

nl en

Het lerende kind

Course
2018-2019

Toegangseisen

Verplicht specialisatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Onderwijswetenschappen.
Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

Kinderen gaan naar school om te leren. Hun dagelijkse leeromgeving is de schoolklas. In deze cursus staat het lerende kind in de klas centraal. We richten ons daarbij op de leergebieden rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, omdat deze de basis vormen voor andere vakken en leergebieden in het onderwijs. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod. Hoe ontwikkelen de vaardigheden begrijpend lezen en rekenen zich, en hoe kan het onderwijs deze ontwikkeling beïnvloeden? Hoe moeten leraren inspelen op de grote verschillen die er tussen de kinderen in een klas bestaan? Hoe hangen specifieke factoren in het onderwijsleerproces samen met de leeropbrengsten? Met het onderwijsleerproces bedoelen we alles wat er op en vanuit school gebeurt om een kind kennis en vaardigheden te laten verwerven, in dit geval specifiek op de gebieden van begrijpend lezen en rekenen. Belangrijke onderdelen zijn de leervormen, instructievormen en toetsvormen die in de les gebruikt worden. Dit passen we toe op rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, maar de onderliggende principes zijn ook relevant voor andere vakken en leergebieden. Ten slotte wordt ingegaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de onderwijspraktijk in de klas.

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. Vakinhoud. Na het afronden van deze cursus heb je kennis van en inzicht in:
1.1 de verschillende typen kennis en vaardigheden bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, de ontwikkeling daarvan en mogelijke obstakels in deze ontwikkeling.
1.2 de toepassing van verschillende instructievormen en werkvormen (kenmerken en effecten op leeruitkomsten) bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.
1.3 de ontwikkeling en toepassing van verschillende toetsvormen en interventies bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.
2. Academische Vaardigheden. Na het afronden van deze cursus kun je:
2.1 de inhoud van wetenschappelijke artikelen interpreteren en daar kritisch op reflecteren.
2.2 de inhoud van twee wetenschappelijke artikelen met elkaar in verband brengen en daar kritisch op reflecteren.
2.3 de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gebruiken om te reflecteren op schoolse situaties.
2.4 een persoonlijk en professioneel oordeel vormen over toepassing van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van het onderwijs.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten van drie uur met een deel hoorcollege en een deel werken aan opdrachten en/of presentaties.

Toetsing

Wekelijkse groepsopdrachten (25% eindcijfer) en schriftelijk tentamen (75% eindcijfer). Voor beide onderdelen moet een voldoende (5,5 of hoger) worden behaald om voor de cursus te kunnen slagen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur voor deze cursus bestaat uit wetenschappelijke artikelen. Deze worden voor aanvang van de cursus bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met: mw. Dr. M. Hickendorff