Prospectus

nl en

Effectief besturen

Course
2018-2019

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Voorwaarde voor deelname is dat je gedurende de gehele looptijd van het vak een bestuursfunctie vervult bijvoorbeeld in het bestuur van een studievereniging of een congresorganisatie. Je mag er niet voor betaald krijgen d.w.z. het mag geen (bij)baan zijn. Een onkostenvergoeding of representatiekostenvergoeding is geen probleem. Er moet sprake zijn van een substantiële, serieuze, inhoudelijke bestuursfunctie met een duidelijke verantwoordelijkheid. Je besteedt er minimaal 150 uren aan.

Noot: Als het bestuurswerk veel tijd vergt, er is bijvoorbeeld sprake van een fulltime bestuursfunctie van een half jaar, ga dan in overleg met de coördinator van je Honours track om dispensatie aan te vragen voor de nominale studieduur die vereist is voor het HC.

Beschrijving

Als bestuurslid van een studentenbestuur wil je zaken voor elkaar krijgen. Met je bestuursleden heb je bepaald wat je de komende periode wilt bereiken. Bij aanvang is iedereen enthousiast en vol ambities. Jullie gaan fantastische dingen organiseren en jullie vormen een geweldig team.
De praktijk blijkt weerbarstiger...

Deze Honours Class gaat je helpen om jouw taak binnen je bestuur effectiever uit te kunnen voeren. Dit begint bij jezelf. Wat zijn jouw talenten. Wat is jouw motivatie, wat drijft je. D.w.z. “wat kan ik en wat wil ik”. Maar ook wat zijn je belemmeringen, omgaan met stress en angst, keuzes maken, grenzen aangeven. D.m.v. introspectie kijk je naar jezelf en ga je proberen te analyseren welk effect jouw gedrag heeft op anderen en hoe de samenwerking verloopt.

Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in effectief besturen. Je zult regelmatig werkoverleggen hebben en vergaderen. Als de communicatie niet goed verloopt tussen de verschillende leden van een bestuur dan wel met derden (de achterban, docenten, opleidingsbestuur, ed.) zal het bereikte resultaat minder zijn dan verwacht. Het gaat bij communicatie niet alleen over je “buitenkant” dat wat mensen van je zien, maar ook over je “binnenkant”, dat wat je zelf ervaart. Welke gedachten en gevoelens spelen er in jezelf in een voor jou spannende situatie. Wat doet je lijf en hoe ga je jezelf gedragen. Tevens bestudeer je wetenschappelijke literatuur over communicatiestijlen.

In deze Honours Class krijg je enkele vaardighedentrainingen die je zullen helpen in het effectiever uitvoeren van je bestuurstaak. We zullen oefenen met vergadertechnieken en trainen in time- en projectmanagement. Tevens ga je leren op welke wijze je het beste feedback kunt geven en hoe om te gaan met feedback die je ontvangt. Tot slot oefenen we met conflicthantering.

Naast de verschillende vaardighedentrainingen is intervisie een belangrijk onderdeel van de Honours Class. Intervisie is een techniek waarbij je onder leiding van een moderator een probleem bespreekt. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid een kwestie waar hij/zij in de bestuursfunctie tegenaan is gelopen in te brengen. Je ondersteunt elkaar in de analyse van het probleem, deelt ervaringen, inzichten en ideeën en reflecteert hierop met elkaar. Je hebt dus zelf veel invloed op de invulling van deze Honours Class.

Let op: Vanwege de opbouw van de trainingen mag je niet meer dan 1 bijeenkomst missen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

 • De student heeft inzicht gekregen in persoonlijke sterktes en zwaktes en kan hierop reflecteren.

 • De student doet kennis op over de theorie van communicatiestijlen.

 • De student heeft inzicht gekregen in het effect van de persoonlijke communicatiestijl op de ander.

 • De student traint de volgende vaardigheden:

 • communicatievaardigheden

 • vergadertechnieken

 • projectmanagement

 • timemanagement

 • feedback geven en ontvangen

 • conflicthantering

 • samenwerken

 • De student heeft de intervisietechniek leren toepassen

 • De student heeft m.b.v. de intervisietechniek anderen geholpen bij het analyseren en oplossen van een probleem in de context van een bestuursfunctie.

**Persoonlijke leerdoelen: **

 • De student stelt 3 tot 5 persoonlijke leerdoelen op die SMART zijn geformuleerd en haalbaar zijn binnen de bestuursperiode.

Rooster

Trainingsbijeenkomsten zijn op dinsdagen 16:00-18:00

9 oktober 2018
16 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december
18 december
8 januari 2019
22 januari

Intervisiebijeenkomsten duren 2 uur en worden in kleine groepen (ongeveer 6 personen) uitgevoerd. Tijdens de HClass kan worden ingetekend op tijdsblokken.

Intervisie I: woensdag 14 of donderdagochtend 15 november
Intervisie II: woensdag 12 en donderdagochtend 13 december

Locatie

Oude Sterrewacht, zaal A007. Op 9 oktober in C006.

Programma

Opdracht vooraf: Maak een schets van de context van de eigen bestuursfunctie.

9 oktober: Take-off bijeenkomst “De omgeving”
Kennismaking met elkaar en inventariseren waar behoefte/vraag van studenten ligt. Introductie op programma en trainingen.
Gastspreker Prof.dr. T. van Haaften, dean Honours Academy en voormalig vice rector magnificus.
Analyse van de context van de eigen bestuursfunctie. Bespreking van de schets van de bestuursorganisatie van de student en de actoren waarmee je te maken krijgt.
Opdracht: Lezen artikelen over stress en kernkwadranten. Opstellen persoonlijke leerdoelen.

16 oktober: Tweede bijeenkomst: “Ik”
Bespreken persoonlijke leerdoelen. Met behulp van het ‘kwadrantenspel’: Waar liggen mijn talenten, uitdagingen en motivatie.
Opdracht: Invullen teamrollen test. Uitzetten kwaliteitskaart in omgeving (feedback vragen).

23 oktober: Derde bijeenkomst: “Ik en de ander”
Welke teamrollen zijn er? Wat is jouw natuurlijke rol? Welke rol neem je in binnen het bestuur? Past deze rol bij je en hoe verhoudt zich dat tot je talenten? Hoe verhoud je jezelf tot de andere bestuursleden?
Opdracht casuïstiek: Beschrijf een project waaraan je hebt deelgenomen; wat ging goed, wat niet/minder goed? Bedenk een intervisievraag.

6 november: ''De praktijk: Projectmanagement''
Bespreking theorie over projectmanagement. Bespreking projectaanpak van door studenten ingebrachte casuïstiek.
Opdracht: Lezen artikel over feedback. Invullen test over eigen communicatiestijl.

**14/15 november: Intervisie 1

20 november: ''Ik en de ander''
Communicatiestijlen. Wat is je eigen communicatiestijl en die van je collega’s? Bespreking van de vraag “Tot hoe ver pas ik mij aan en wanneer zeg ik nee”? Oefenen met feedback geven en ontvangen.
Opdracht: Eenvoudig schema van tijdschrijven bijhouden. Analyseren knelpunten.

4 december: ''De praktijk: Timemanagement''
Theorie over timemanagement. Inventariseren knelpunten; geven tips. Wat kan je inzetten om goed te managen?
Opdracht: Lezen artikelen over conflicthantering. Eigen casuïstiek.

12/13 december: Intervisie 2

18 december: ''De praktijk: Conflicthantering''
Conflicten zijn er niet zomaar in eens en hebben vaak een emotionele lading. Hoe ontstaan conflicten en wat is jouw gedrag en allergie? Wat kan je doen om escalatie te voorkomen en een conflict op te lossen?
Opdracht: Lezen artikelen over vergaderen en voorzitten. Casuïstiek.

8 januari: ''De praktijk: Vergadertechnieken''
In vergaderingen komt veel samen waar in de eerdere sessies over is gesproken. Immers je bent met jezelf en je collega’s aan het communiceren, organiseren, managen. Een duidelijke vergaderstructuur plus vergadertechnieken zijn voorwaarden om zinvolle bijeenkomsten te hebben. Bespreking theorie en oefenen met praktijk van constructief vergaderen.
Opdracht: Schrijf aan de hand van je persoonlijke leerdoelen en het gemaakte actieplan je eerste opzet voor het reflectieverslag.

22 januari: Slotbijeenkomst ''reflectie en vooruitblik''
Wat heb je over jezelf geleerd en hoe ga je dit in de toekomst gebruiken. Wat is je voornemen en hoe vertaal je dat in concrete stappen. Behandeling reflectieverslag. Evaluatie.

Er zullen korte opdrachten worden meegegeven voorafgaand en tussen de trainingen.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

9 trainingsbijeenkomsten à 2 uur
2 intervisiebijeenkomsten à 2 uur
Lezen van literatuur en maken opdrachten: ongeveer 24 uur
Opstellen persoonlijke leerdoelen: 4 uur
Schrijven reflectieverslag: 10 uur

Context: Bestuurswerk in de praktijk minimaal 150 uur

Toetsing

Actieve participatie gedurende alle activiteiten zijn een voorwaarde voor succesvolle afronding van deze Honours Class. Maximaal 1 bijeenkomst mag worden gemist.

Het eindcijfer van de Honours Class komt tot stand op basis van deeltoetsen volgens onderstaande weging:

 • 20% Reflectie op testresultaten en formulering persoonlijke leerdoelen.

 • 30% Inhoudelijke reflectie op bestuurswerk.

 • 50% Reflectie op persoonlijke leerdoelen.

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Tijdens deze Honours Class zullen verschillende artikelen worden gelezen o.a. over communicatiestijlen, feedback geven, kernkwadranten, teamrollen, conflicthantering en vergaderen en voorzitten.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van dinsdag 21 augustus tot en met donderdag 6 september 23:59 mogelijk via de Honours Academy, via deze link.

Contact

Dr. E.C. Bergijk