Prospectus

nl en

Vechtscheidingen: kinderen zijn de dupe

Course
2018-2019

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: en een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor derdejaars reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Beschrijving

Vechtscheidingen zijn een maatschappelijk probleem waarvoor nog geen passende oplossing gevonden is. Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Een aanzienlijk percentage daarvan gaat gepaard met hoog oplopende conflicten, waarvan kinderen niet zelden de dupe zijn.
In 2016 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een zg. Divorce Challenge uitgeschreven, waarin burgers werden opgeroepen om oplossingen aan te dragen. Hierop kwamen meer dan 500 inzendingen binnen, die door een Expertpanel werden beoordeeld. Daaruit werden 5 zgn. ‘koplopers’ geselecteerd, projecten die een concrete aanpak voorstelden.
Vervolgens is voormalig minister André Rouvoet benoemd om een maatschappelijke agenda met maatregelen op te stellen. In februari 2018 heeft dit geleid tot het Rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’

In deze Honours Class behandelen we deze problematiek vanuit verschillende disciplines. In de rechtsgeleerdheid wordt het zgn. tournooimodel, waarin partijen elkaar voor de rechter met behulp van advocaten bestrijden, als een belangrijke hinderpaal gezien. Hiertegenover wordt een zorgmodel geplaatst, terwijl door sommige advocaten mediation als een belangrijke vernieuwing wordt gepresenteerd. Ook de rechterlijke macht experimenteert met een nieuwe aanpak.
De verschillende professionals in de jeugdzorg en de jeugdbescherming worstelen eveneens met de problematiek en ook daar worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Vanuit de academische pedagogiek wordt hierop gereflecteerd.
Rouvoet vraagt bijzondere aandacht voor de zgn. ouderverstoting, een niet door de officiële psychiatrie erkend syndroom.

Na een introductie van de problematiek door prof. Nick Huls, destijds voorzitter van het bovengenoemde Expertpanel, wordt daarna in een aantal werkcolleges met collega’s van de juridische en de sociale faculteit, met professionals en ook ervaringsdeskundigen, gediscussieerd over de sterke en zwakke kanten van de verschillende oplossingsrichtingen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het overbruggen van de kloof die gaapt tussen de juridische aanpak en de sociale en emotionele dimensie van echtscheidingen voor kinderen.
Ten slotte wordt ook stilgestaan bij de rol van ‘buitenstaanders’school, artsen, politie, onder het motto ‘it takes a village to raise a child’.

Leerdoelen

Kennis

 • Inzicht verkrijgen in de multidimensionale aard van de problemen van vechtscheidingen, in het bijzonder voor kinderen;

 • waardering van de positieve en de negatieve rol die de eigen discipline/studie(-achtergrond) van de studenten speelt;

 • begrijpen van inzichten uit andere disciplines;

 • inzicht krijgen in de rol van ervaringsdeskundigheden;

 • een eigen mening ontwikkelen over de ‘agenda voor actie’.en de reactie van de ministeries

Vaardigheden

 • leren te discussiëren met ander disciplines;

 • onderzoek doen op het snijpunt van rechten en sociale wetenschappen;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren.

Rooster

De maandagavond van 17:15 tot 19:30 uur; dag en tijd van de twee excursies volgen later.

2.1.Maandag 4 februari
2.Maandag 11 februari
3.Maandag 18 februari
4.Maandag 25 februari
5.Maandag 4 maart
6.Maandag 11 maart
7.Maandag 18 maart

25 februari 9 tot 15 uur excursie Congres Herken Ouderverstoting

Locatie

Oude Sterrewacht, Leiden. Zaal c002.

Programma

(onder voorbehoud)
1. Introductie door Prof Nick Huls Geschiedenis van de Divorce Challenge, de problemen, het proces en de uitkomsten; aanbevelingen Rouvoet
2. (Gastcollege) Inzichten vanuit de pedagogische wetenschap (faculteit FSW)
3. (Gastcollege) Het ouderschapsplan, een goede ontwikkeling? (afdeling Jeugdrecht)
4. Werkcollege Ontwikkelingen in het juridische domein (rechterlijke macht, advocatuur)
5. (Discussie) Oudervervreemding en ouderverstoting, een niet-erkend syndroom
6. Excursie naar Bureau Jeugdzorg of Kinderbescherming
7. Gastcollege: Rol van ervaringsdeskundigheid
8. It takes a village to raise a child Rol van maatschappelijke instituties, nieuwe partners etc. Discussie met verschillende deskundigen

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • 6 werkgroepen van 2 1/2 uur: 15

 • 2 excursies van 4 uur: 8

 • Lezen van literatuur en voorbereiding werkgroepen 8 x 6 uur: 48

 • Voorbereiden discussie met gastsprekers 2 x 4 uur: 8

 • Afsluitend paper: 61 uur

Toetsing

 • 10% actieve deelname gedurende de werkgroepen en andere activiteiten

 • 30% ieder 15% Twee reaction papers op de literatuur voor een sessie van 1000 woorden

 • 10% Presentatie tijdens een onderzoekssymposium

 • 50% Een eindopdracht (case study) van 3000 woorden die twee weken na de laatste bijeenkomst moet worden ingeleverd

Let op: er geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Komt op Blackboard.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van dinsdag 6 november tot en met donderdag 15 november 23.59 uur mogelijk via de Honours Academy, via deze link.

Contact

Prof. Nick Huls