Prospectus

nl en

Bachelorproject Academische Pabo

Course
2018-2019

Beschrijving

Het bachelorproject heeft tot doel de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het bachelorproject verricht de student onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van de combinatiestudie Academische Pabo. De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag. Raadpleeg voor meer informatie de website van het Bachelorproject. Op deze site vind je ook de speciale Wegwijzer Bachelorproject.

Leerdoelen

  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig doorlopen van de empirische cyclus, waarbij, afhankelijk van het project waarin wordt geparticipeerd, de verschillende fasen meer of minder omvattend worden doorlopen;

  • Intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;

  • Integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen;

  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in Methoden en Technieken van onderzoek;

  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een project (professionele houding);

  • Het in de context van een uitdagend onderzoek ervaren wat de eigen mogelijkheden en beperkingen zijn, zowel met betrekking tot vaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren in een dergelijk project en daarmee op dusdanige wijze leren omgaan dat het project goed wordt afgerond.

Onderwijsvorm

De student doet een individueel onderzoek in een groepsgewijze begeleidingsstructuur, waarbij een aanwezigheidsplicht geldt. De beschikbare onderzoeksprojecten worden bij aanvang van de cursus op Blackboard beschreven en in de eerste bijeenkomst toegelicht. Bij de indeling van de studenten wordt rekening gehouden met de voorkeur voor projecten. De student maakt een individueel projectvoorstel, verzamelt data volgens een onderzoeksprotocol, schrijft een individueel onderzoeksverslag en verzorgt een posterpresentatie over het project.

Toetsing

De student schrijft een individueel onderzoeksverslag waaruit moet blijken dat hij/zij in staat is tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van een kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moet de student in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaalwetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. De beoordeling is, behalve op het onderzoeksverslag, gebaseerd op aanwezigheid tijdens begeleidingsbijeenkomsten, functioneren, individueel projectvoorstel, individueel onderzoeksverslag, eventuele geleverde tussentijdse producten en de eindpresentatie. Als het projectvoorstel onvoldoende is kan het onderzoek geen doorgang vinden.

Het definitieve verslag van het Bachelorproject moet worden ingeleverd bij de begeleider(s). De digitale versie moet gemaild worden naar de eerste begeleider. Deze controleert de scriptie op plagiaat door deze te uploaden in Turnitin. Studenten kunnen dat niet zelf doen. In het geval van het vermoeden van plagiaat treedt het Protocol Fraude in werking (zie: Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

Voor dit vak bestaat geen mogelijkheid tot vrijstelling en er kan geen beroep worden gedaan op Elders Verworven Competenties.

Literatuur

Blackboard
Afhankelijk van het project.

Aanmelden

Onderwijs

Informatie over aanmelden voor het vak wordt gegeven op Blackboard en via U-mail.

Tentamen

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.