Prospectus

nl en

Literature and Film: Intermediality in 20th Century Italy (Corso monografico)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B2.

Beschrijving

Het vak Letteratura e cinema: intermedialità nel Novecento wordt voor het eerst aangeboden in academisch jaar 2018-2019.

De cursus begint met een algemene inleiding over de opkomst van de Italiaanse film en het filmbedrijf, zeer verschillend van en tegelijkertijd ook zeer verbonden met de literaire productie uit die tijd. In het bestuderen van de relaties tussen film en literatuur, zal er specifiek worden ingezoomd op het proces van autonomisering van de film en filmkritiek als discipline tussen de jaren Twintig en Vijftig van de vorige eeuw.
Het zwaartepunt van studie zal hierbij liggen op het zogenaamde “Neorealismo”, een stroming die zowel de film-als literatuurproductie heeft getekend in het naoorlogse Italië en vaak wordt gesitueerd in het decennium 1945-1955. Vertrekkende van een kritische lectuur van enkele toonaangevende theoretische teksten die de stroming van het “Neorealismo” proberen af te bakenen en te definiëren, zullen de studenten kennismaken met de verschillende kenmerken, alsook inzicht verwerven in de problematieken die gelinkt zijn aan het “genre”.

Het tweede deel van de cursus zal worden gewijd aan tutorials en seminaries waar de studenten hands-on voeling zullen krijgen met een aantal werken en teksten van voor en na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van zes case-studies (3 films en 3 teksten) bestuderen we samen diens eigenheid, mogelijkheden en de werking.

De cursus wordt afgesloten met een reeks korte presentaties van de studenten en een gezamenlijke discussie ervan.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van de historische betekenis en periodisering van het “neorealisme” als kunststroming

 • heeft de student kennis en inzicht in de belangrijkste werken van het "neorealisme" (stijlprincipes, thematieken)

 • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën en debatten hierover

 • heeft de student het vermogen om relevante secundaire literatuur te gebruiken in een mondeling of schriftelijk betoog

 • beschikt de student over de vaardigheid om narratieve teksten en beelden te kunnen analyseren en close-readen;

 • is de student in staat interpretaties te onderbouwen en verdedigen in een lopend betoog.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practica (tutorials en seminaries) wisselen elkaar af (50%-50%).

Studielast

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Voorbereiden colleges en bestuderen literatuur: 36 uur

 • Mid term Essay: 16 uur

 • Mondelinge presentatie: 20 uur

 • Eindpaper: 40 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van participatie, Midterm Essay, mondelinge presentatie en eindpaper

 • Permanente evaluatie (voorbereidingen en meewerking): 10 %

 • Midterm Essay: 20 %

 • Mondelinge presentatie: 20 %

 • Paper (3500-4000 woorden): 50% .

Herkansing en weging

Alleen het Midterm Essay (20%) en eindpaper (50%) kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

 • Reader

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

C Van den Bergh

Opmerkingen