Prospectus

nl en

Praktijk 2 – Bovenbouw

Course
2018-2019

Toegangseisen

Met Praktijk 2 – Bovenbouw kan alleen worden begonnen als Praktijk – Oriënterende Stage en Praktijk 1 – Onderbouw zijn behaald.

Beschrijving

De praktijk omvat 80 klokuren totale studiebelasting, waarvan minimaal 40 klascontacturen.
De lessen vinden met name in de bovenbouw plaats.

Leerdoelen

Leerdoelen

  • De student is in staat om met name voor leerlingen in de bovenbouw van havo, vwo en vmbo-t vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

  • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

  • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

  • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.

Onderwijsvorm

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs in een veilige en lerende omgeving, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen en deelnemen aan schoolactiviteiten. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (BOS en/of vakcoach) en met de supervisor.

Toetsing

Toetsing en beoordeling van Praktijk 2 gebeurt op basis van 360˚ feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 2) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school, schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 1 met de begeleider op school en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker.

Datum afronding
Zelfanalyse en afrondend gesprek: 28 juni 2019, beoordeling: cijfer

Rooster

Zie Collegerooster 2018-2019, rechts op deze website onder het kopje 'Bestanden'.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

W.M. Kruithof