Prospectus

nl en

Public Sector Economics (LAW)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Het vak Openbare Financiën houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).
Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën op de lange termijn en de invloed van de vergrijzing daarop.
Voorts wordt het begrotingsbeleid van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk. In dat verband wordt ook de meest recente Miljoenennota behandeld. Van groot belang voor het begrotingsbeleid is vanzelfsprekend de Economische en Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit.
Afzonderlijk komen de economische aspecten van belastingheffing aan de orde; ook in verdiepingscolleges wordt hier dieper op ingegaan. Recente fiscale maatregelen en voorstellen voor belastinghervorming worden vanuit economisch perspectief geanalyseerd.

In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: In dit vak verkrijgt u kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

Na afronding van het vak:

 • Kan de student de kernbegrippen van de openbare financiën beschrijven.

 • Kan de student de kernbegrippen van de overheidsfinanciën toepassen.

 • Heeft de student inzicht op hoofdlijnen in de macro-economische gevolgen van het financiële overheidsbeleid.

 • Heeft de student inzicht in de economische gevolgen van belastingheffing.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: zeven of acht bijeenkomsten

 • Docent(en): prof. dr. K.P. Goudswaard en dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de opgegeven literatuur; in het werkboek is per week aangegeven welk deel van de verplichte leesstof moet worden voorbereid.

Werkgroepen Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: twee werkgroepbijeenkomsten en een responsiecollege

 • Aantal à 2 uur: 3 bijeenkomsten

 • Docent(en): dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de opgegeven literatuur en opgaven; zie voor verder informatie het werkboek.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Inleverprocedures Geen

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens college, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink Overheidsfinanciën, meest recente druk, Stenfert Kroese, Groningen.

Werkboek: Omvat studie-informatie, leesmateriaal, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:

 • Aanvullende verplichte literatuur opgenomen in de Leesbundel Openbare financiën 2019/2020, verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl

 • Aanvullende verplichte literatuur te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak

Aanmelden

Vanwege de vorm van het onderwijs, interactieve colleges, is aanmelding via uSis niet aan de orde.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.57

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: via secretariaat

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Intensieve en interactieve colleges. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Op het eerste college wordt hiertoe een leeswijzer uitgedeeld; ook opgenomen in het werkboek.

 • Responsiecollege. De inhoud van het responsiecollege wordt bepaald aan de hand van door de studenten te stellen vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de tentamenstof of op oude tentamenvragen.

 • Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.