Prospectus

nl en

Strategic Management & Leadership

Course
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In een turbulente wereld is het van belang dat managers en ondernemers, maar ook professionals, specialisten en juristen, de juiste kennis en competenties hebben om ondernemingen permanent aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het succes van vandaag betekent niet automatisch het succes van morgen. Sociaal-culturele, politieke, technologische en economische trends beïnvloeden voorkeuren van klanten, evenals het gedrag van concurrenten. Een concurrentievoordeel is daarmee altijd tijdelijk, waardoor ondernemingen constant in beweging moeten zijn.

Dit vak behandelt het conceptueel kader van strategisch management en leiderschap. Er wordt ingegaan op de aard van strategie, strategische analyse voorafgaand aan de formulering van strategie, als ook de implicaties van implementatie van strategie. Nadruk ligt op het beter leren begrijpen van het aandachtsgebied strategisch management, de kernconcepten, door middel van praktische oefening ten aanzien internationale cases uit het bedrijfsleven.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak Kennis maken met de beginselen van de theorie en praktijk van strategisch management en leiderschap. Na deze cursus is de student in staat de externe omgeving van een organisatie te analyseren op basis van strategische management modellen en te begrijpen hoe strategieën ontstaan en zich verder ontwikkelen. De student zal ook in staat zijn strategische problemen te herkennen in een praktische situatie (case), deze te analyseren en tot oplossingen te komen. Dit alles komt tot uiting in een te schrijven caseanalyse in groepsverband. Elke week dienen de studenten cases te bestuderen. Aan het eind van de cursus dient een definitieve versie van de caseanalyse te worden ingeleverd.

Na afronding van het vak kan je:

 • uitleggen wat strategisch management en het strategisch management proces inhouden, daarbij onderscheid makend tussen verschillende perspectieven op het formuleren van een strategie in de context van analyse en implementatie;

 • toepassen van de meest basale termen en concepten van het vakgebied op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • analyseren van de algemene omgeving en de concurrerende omgeving en hieruit voortvloeiende strategieën evalueren;

 • de ‘resource-based view of strategy analysis’ toepassen en een relatie kunnen leggen met de prestaties van organisaties;

 • ‘business-level’ en ‘corporate-level’ strategieën benoemen en formuleren;

 • de rol van strategisch leiderschap en corporate governance uiteenzetten bij de implementatie van strategie;

 • beargumenteren van ingenomen standpunten over casuïstiek van de Harvard Case Method aan de hand van basismodellen, -concepten en theorieën over strategisch management.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van een casus en wetenschappelijke artikelen per week

Toetsing

Toetsvorm(en) Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen, caseanalyses in groepsverband (20%), participatie tijdens de werkgroepen (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De deeltoetsen 'caseanalyses in groepsverband' en 'participatie voor de werkgroepen' kunnen niet worden herkanst.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Anthony Henry – Understanding Strategic Management, Oxford University Press, Third Edition, 2018. ISBN: 978-0-19-966247-0
 • (Actuele) wetenschappelijke en managementartikelen, cases, welke op Brightspace gepubliceerd zullen worden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Ir. F.F. Pigeaud MBA MMC;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

 • Telefoon: 071-527 7423

 • E-mail: f.f.pigeaud@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Geen