Prospectus

nl en

Law of Succession

Course
2019-2020

Toegangseisen

Ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht dient te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol. Tijdens het onderwijs wordt dan ook aandacht besteed aan de verschillende soorten testamentaire beschikkingen. Ook de positie van de langstlevende echtgenoot komt aan de orde, alsmede de problematiek van de legitieme portie en de vereffening en verdeling van een nalatenschap. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de rol die de notaris binnen het erfrecht speelt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het erfrecht, mede vanuit het perspectief van de centrale rol die de notaris speelt bij het opstellen van testamenten en van de taak die hij heeft bij de afwikkeling van nalatenschappen. U leert tevens om de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het erfrecht.

Leerdoelen:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het vermogensrecht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het erfrecht in ruime zin.
2. U kunt met oog op de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris de behandelde erfrechtelijke leerstukken met elkaar in verband brengen.
3. U kunt erfrechtelijke rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen beoordelen. 4. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht erfrechtelijke casusposities oplossen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 weken tweemaal per week 2 uur hoorcollege (met uitzondering van drie bijeenkomsten waarin werkgroepen worden gegeven in plaats van hoorcolleges).

 • Namen docenten: mr. dr. P.C. van Es en mr. K.R. Filesia.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3 – Gedurende de cursus wordt driemaal een werkcollege gegeven. Ook tijdens de hoorcolleges worden soms opdrachten besproken die vooraf op Blackboard zijn gepubliceerd.

 • Namen docenten: mr. dr. P.C. van Es en mr. K.R. Filesia.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de in het werkboek opgenomen vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus.
In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • M.J.A. van Mourik (red.), Handboek Erfrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk

 • Huijgen e.a. , Rechtspraak Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, laatste druk

 • Model-akten. Bestellen via readeronline.

 • In werkboek/reader opgenomen (of vermelde) extra literatuur

Werkboek:
Geen

Reader:
Ja, verkrijgbaar via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal
Niet vooraf, wel tijdens de onderwijsperiode als bepaalde kennis van bepaalde studenten tekort blijkt te schieten.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel voor tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. K.R. Filesia

 • Werkadres: via secretariaat KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Bereikbaarheid: Via het secretariaat notarieel recht

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl