Prospectus

nl en

Law Enforcement and the Police

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In het vak Rechtshandhaving en politie krijgt u een inhoudelijk en praktijkgeoriënteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren.
U leert in deze cursus te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland. De totstandkoming van de Nationale Politie zal worden besproken en de manier waarop de politie wordt aangestuurd. Vervolgens kijken we naar een aantal belangrijke politiestrategieën die in de wetenschappelijke literatuur besproken worden.
Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal actuele thema’s die voer zijn voor discussie in de wereld van politie en rechtshandhaving. Wat zijn de grondslagen en beginselen van goed politiewerk? Waarom is legitimiteit van de politie belangrijk, en op welke manier kan deze worden bedreigd? Hoe belangrijk is diversiteit binnen het korps? En hoe komen agenten op straatniveau tot hun beslissingen? Na afronding van dit vak heeft u een goed beeld van zowel de theoretische aspecten als de praktijk van rechtshandhaving, in het bijzonder door de politie.

Het vak sluit onder andere aan op de vakken Criminologische Vaardigheden, Inleiding Strafrecht, Inleiding Criminologie en Inleiding Sociologie. Daarnaast worden in de loop van het vak een aantal criminologische theorieën aangehaald die in de vakken Theoretische Criminologie en Omgevingscriminologie meer diepgaand worden behandeld.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Recht, Beleid & Organisatie
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak:

 • heeft u inzicht in de organisatie, positie en aansturing van het Nederlandse politiebestel en kunt u deze evalueren;

 • kunt u de rol van de politie binnen het (lokaal) veiligheidsbeleid toelichten en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden uit de Nederlandse praktijk;

 • kunt u taken en bevoegdheden van de politie benoemen en deze beoordelen in concrete voorbeelden;

 • kunt u de belangrijkste politiestrategieën met elkaar vergelijken en toepassen op een criminologisch probleem;

 • kunt u reflecteren op de rol van politiecultuur, hoe agenten beslissingen maken en het belang van legitimiteit;

 • kunt u de aanpak van criminologische problemen door de politie identificeren, analyseren en evalueren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: A. van Uden, MSc, dr. T.S. van Veldhuizen en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: A. van Uden, MSc, dr. T.S. van Veldhuizen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de verplichte literatuur te bestuderen en in sommige gevallen de voorgeschreven opdrachten van tevoren te maken, indien u deel wilt nemen aan de werkgroep.

Wekelijks spreekuur (optioneel)

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Namen docenten: A. van Uden, MSc, dr. T.S. van Veldhuizen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren aanmelden voor spreekuur door middel van een e-mail met een specifieke vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen (75%)

 • Schrijfopdracht (25%)
  Het eindcijfer bestaat voor 75% uit het cijfer voor het tentamen en voor 25% uit het cijfer voor de schrijfopdracht. Beide onderdelen moeten met een voldoende zijn beoordeeld om het vak te kunnen halen.

 • Zowel de schrijfopdracht als het schriftelijk tentamen kunnen één keer worden herkanst, indien voor het betreffende onderdeel (schrijfopdracht en/of schriftelijk tentamen) een onvoldoende is behaald.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures Zie leidraad.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt via Blackboard en de leidraad bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten over de politiepraktijk en komen zij in aanraking met de politieorganisatie door middel van gastcolleges. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Organisatiesensitiviteit

 • Praktijkkennis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie, kamer B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl