Prospectus

nl en

Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

Course
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap biedt een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de rechtswetenschap. Allereerst biedt het vak een perspectief op de vraag wat wetenschap is. Oftewel: er wordt stilgestaan bij het ‘demarcatievraagstuk’ – hoe bakenen we wetenschap af ten opzichte van andere domeinen? Voordat we iets zinnigs over de rechtswetenschap kunnen zeggen, moeten we immers eerst weten wat wetenschap in algemene zin kenmerkt. Vervolgens zal er worden gereflecteerd op de specifieke positie van de rechtswetenschap binnen de kring van wetenschappen. Daarbij zal ook de vraag gesteld worden naar de ‘wetenschappelijkheid’ van de rechtswetenschap. Tot slot zal nader worden bekeken wat de methoden van de rechtswetenschap zijn, dan gaat het onder meer om interpretatieleer en theorieën van rechtsvinding.

Leerlijn

Dit vak maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn juridische kernvaardigheden. Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap is bedoeld om u basale kennis bij te brengen over de methodische aspecten van de rechtswetenschap en u inzicht te verschaffen in de verschillende soorten van wetenschap en met name in de plaats die de rechtswetenschap daarbinnen inneemt. Vragen als wat is het verschil tussen empirisch en normatief onderzoek, wat is het verschil tussen inductie en deductie, wat is het onderscheid tussen verificatie en falsificatie komen hierbij aan de orde en dient u te kunnen beantwoorden en met voorbeelden te kunnen onderbouwen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende antwoorden beschrijven op de vraag wat wetenschap is en daarbij een onderscheid maken tussen de verschillende soorten wetenschappen.

 • U kunt enkele centrale noties en discussies uit de wetenschapsfilosofie en methodologie van de wetenschap beschrijven, uitleggen en met voorbeelden illustreren.

 • U bent in staat te reflecteren op de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap en daarover een onderbouwd standpunt te verdedigen.

 • U kunt uitleggen hoe het rechtspositivisme poogde de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap te verhogen.

 • U herkent methoden en technieken die juristen hanteren bij wetenschappelijk onderzoek en kunt deze zelfstandig toepassen.

Leerdoelen voor de leerlijn 'Juridische kernvaardigheden'

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt vaststellen of een onderzoeksvraag voldoet aan de voorwaarden voor deugdelijk rechtswetenschappelijk onderzoek.

 • U kunt verschillende typen onderzoeksvraag herkennen die horen bij verschillende soorten wetenschap.

 • U kunt in grote lijnen vaststellen of een bepaald beoordelingskader (rechts)wetenschappelijk adequaat is voor het beantwoorden van een bepaalde rechtsvraag over een eenvoudig juridisch onderwerp.

 • U kunt vaststellen of een bepaalde methodologie in grote lijnen (rechts)wetenschappelijk adequaat is voor het beantwoorden van een bepaalde rechtsvraag over een eenvoudig juridisch onderwerp.

 • U kunt vaststellen of een gehanteerde argumentatie in grote lijnen adequaat is volgens de verschillende hoofdtheorieën over rechtswetenschappelijk onderzoek.

 • U kunt een oplossing voor een overzichtelijk juridisch probleem beschouwen in het licht van de verschillende hoofdtheorieën over rechtswetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof.dr. P.B. Cliteur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven teksten.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr. dr. A.J. Kwak, mr. dr. G. Molier, mr. dr. B.R. Rijpkema e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voorgeschreven teksten en het schriftelijk voorbereiden van opdrachten.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Studiebegeleiding

 • Spreekuur: 1 uur gedurende zes weken

 • Naam docent: mr. dr. B.R. Rijpkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis vragen voor te leggen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een essayvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80%, de essayvraag voor 20%.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege en de werkgroep.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Artikelen en geselecteerde hoofdstukken (zie Brightspace voor meer informatie)

Werkboek:

 • Vragen op Blackboard

Reader:

 • Teksten op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. B.R. Rijpkema

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.31

 • Bereikbaarheid: spreekuur maandag van 16.00 - 17.00 uur (vanaf week 2)

 • Telefoon: 071 - 527 72 29

 • E-mail: b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl