Prospectus

nl en

Business Economics

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het financiële inzicht dat dit vak de notariële student wil bijbrengen is vooral gericht op situaties waar de (kandidaat-) notaris in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. De (kandidaat-) notaris wordt vooral bij het begin en het eind van een onderneming met jaarrekeningen geconfronteerd. Te denken valt aan een ondernemer die zijn onderneming wil inbrengen in een BV of aan een ondernemer die zijn onderneming (geleidelijk) wil overdragen aan opvolgers in de familiesfeer of de onderneming wil verkopen aan derden. Waardering van de onderneming is dan noodzaak. Ook bij het overlijden van een ondernemer of (groot) aandeelhouder in een eenmanszaak/BV moet de notaris de jaarrekening kunnen lezen en begrijpen om waardering van de onderneming vast te stellen om tot een verdeling te komen van de nalatenschap. In het algemeen zal de notaris veel contacten onderhouden met accountants en fiscalisten en ook daarbij is het kunnen lezen en begrijpen van financiële informatie belangrijk. Bovendien is de notaris zelf ondernemer en beheert hij uit hoofde van zijn ambt aanzienlijke bedragen aan gelden van cliënten. De notaris moet daarom een deugdelijke administratie voeren van zijn kantoor en van de beheerde gelden van cliënten. Het is dan ook van groot belang dat een notaris zijn eigen administratie en jaarrekening kan doorgronden.

Leerdoelen

Doel van het vak: Het doel van Bedrijfseconomie voor Notariëlen is het verwerven van inzicht in de financiële gegevens van ondernemingen.

Leerdoelen Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft elementaire kennis van de kernbegrippen van de bedrijfseconomie die voor een notarieel jurist van belang zijn;

 • U heeft elementaire kennis van het jaarrekeningenrecht en kunt die toepassen bij het opstellen en analyseren van een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht;

 • U heeft kennis van de waardebepaling van een onderneming in het kader van bedrijfsopvolging: u kunt de intrinsieke waarde berekenen en weet wanneer latente belastingen daarbij een rol spelen en u kunt een eenvoudige berekening maken van de discounted cash flow aan de hand van een in het vraagstuk gegeven vrije kasstroom en disconteringsvoet;

 • U heeft aan de hand van opgaven en casus geoefend in het leren omgaan met financiële informatie met betrekking tot oprichting en inbreng van vennootschappen, uittreden, verkoop en bedrijfsopvolging en (boedel)verdeling;

 • U heeft kennis van de financiële beroepsregels voor het notariaat en kunt deze toepassen bij het maken van berekeningen in verband met de bewaringspositie en de liquiditeitspositie.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Drs. H.S.J. Bos;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Drs. H.S.J. Bos;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en) Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en) Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures Geen.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Jaarrekeninglezen voor juristen, de Geus P.R., C. Klumper A.G. Masseur en J. Scholten, Boom juridische praktijkboeken, ISBN 9789462904958, zesde druk;

 • Syllabus Bedrijfseconomie voor het notariaat, J. Scholten.

Werkboek: Bedrijfseconomie voor het notariaat.

Reader: Geen.

Aanbevolen studiemateriaal Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. H.S.J. Bos;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail;

 • E-mail: h.s.j.bos@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Openingstijden: Elke werkdag uitgezonderd woensdag van 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851.

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.