Prospectus

nl en

Oriëntatievak recht en economie

Course
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Economie.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hieraan niet deelnemen.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van economisch beleid behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de bachelorafstudeerrichting Recht en Economie veel uitgebreider aan de orde komen. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering – op het beleid. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s en daarbij behorende vragen zijn: – hoe wordt het onderwijs gefinancierd, wat zijn de gevolgen van het sociaal leenstelsel? – wat zijn de hoofdlijnen van het nationale en het Europese financieel economische beleid en welke dilemma’s treden daarbij op? – wat zijn de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt, welke hervormingsopties zijn er en is de aanpak van het kabinet effectief? – hoe wordt de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd en wat zijn de beleidsopties om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden? – wat zijn de consequenties van de vergrijzing, komt de solidariteit tussen generaties onder druk te staan, welke hervormingen worden ingezet bij AOW en pensioenen? – de arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen; wat zijn de effecten van belangrijke veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking en wat is het effect van hervormingen zoals de Wet werk en Zekerheid en de Participatiewet?

(bovengenoemde thema’s zijn onder voorbehoud van ontwikkelingen in de actualiteit)

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student voor de thema’s woningmarkt, financieel-economisch beleid, gezondheidszorg, vergrijzing en pensioenen, arbeidsmarktbeleid en onderwijsbeleid:

 • Uitleggen waarom de overheid zich met deze thema’s bemoeit.

 • De belangrijkste beleidsinstrumenten beschrijven.

 • Beschrijven welke beleidsproblemen zich voordoen.

 • Vanuit economische perspectief de totstandkoming van de problemen verklaren.

 • De economische effecten van beleidsvoorstellen beoordelen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 weken, 2 uur per week

Werkgroepen

 • 6 weken, 2 uur per week

Responsiecollege

 • 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen: 3 uur

 • Schrijfopdrachten en participatie.

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsvormen

 • Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen: (1) Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen, analyses als essayvragen (70%). (2) Combinatie van het gemiddelde voor de drie korte schrijfopdrachten en participatie tijdens het werkcollege (30%).

 • Let op: Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald. Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze over te doen. Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald. Voor zowel het schriftelijk tentamen als de schrijfopdrachten moet een voldoende worden behaald. Compensatie tussen het cijfer voor het schriftelijk tentamen en het cijfer voor de schrijfopdrachten is niet mogelijk.

 • Een voldoende deelcijfer blijft geldig gedurende het lopende collegejaar.

Tentamenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op [Brightspace]. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. B.L. Terpstra

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A263

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent

 • Telefoon: 31 71 527 7855

 • E-mail: B.L.Terpstra@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7756/ 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl