Prospectus

nl en

Orientation course Entrepreneurship and Management

Course
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Entrepreneurship and Management.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van entrepreneurship en management behandeld. Het geeft
een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelor-afstudeerrichting Recht - Entrepreneurship and Management uitgebreider aan de orde komen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Na afronding van het vak heb je inzicht in enkele belangrijke bedrijfswetenschappelijke vraagstukken in de juridische dienstverlening. Je kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen beschrijven van de belangrijkstebedrijfswetenschappelijke uitdagingen bij het managen van een organisatie in de juridische dienstverlening.

 • Het op bedrijfswetenschappelijke wijze analyseren van een management-/bedrijfsprobleem en hierover gestructureerd en overtuigend schriftelijk rapporteren.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: dhr. J.W.A. Kakebeeke;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: dhr. J.W.A. Kakebeeke;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van casus en opdrachten.

Toetsing

Toetsvormen Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen als essayvragen (70%);

 • Het gemiddelde van de werkgroepopdrachten en van de participatie tijdens de werkgroep (30%). NB: Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de werkgroep is niet mogelijk. Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn om voor het vak te kunnen slagen.

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald. Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de werkgroepopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze binnen het collegejaar 2019-2020 over te doen (onder aftrek van 1 punt). Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op Brightspace. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. J.W.A. Kakebeeke

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur;

 • E-mail: j.w.a.kakebeeke@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.