Prospectus

nl en

Forensic Victimology

Course
2019-2020

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Verklaringen van slachtoffers kunnen een belangrijke rol spelen in juridische procedures. Dat geldt zowel voor verklaringen over de criminele of anderszins schokkende gebeurtenis die hen is overkomen als voor verklaringen over de gevolgen die zo’n gebeurtenis voor hen heeft gehad. In de cursus zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop juridische beslissers en deskundigen omgaan met onzekerheid over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van slachtofferervaringen en factoren die hun beslissing kunnen beïnvloeden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de inzet en interpretatie van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het detecteren van leugenachtige en anderszins onbetrouwbare slachtoffers. Voorts zal in de cursus worden ingegaan op de impact die juridische procedures op de emotionele gesteldheid van slachtoffers kunnen hebben en de invloed die slachtoffers – op hun beurt – kunnen hebben op het verloop en de uitkomst van juridische procedures. Ten slotte zal ook de bescherming tegen toekomstige slachtofferervaringen aan bod komen alsmede de methoden die kunnen worden gebruikt om het risico op herhaling te bepalen.

De bestudering van relevante wet- en regelgeving betreft een belangrijk onderdeel van de cursus.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heb je de volgende kwalificaties verworven:

 • Je hebt kennis van de ontstaansgeschiedenis van slachtofferwetgeving en kunt deze reproduceren;

 • Je kunt begrippen en theorieën op het gebied van de forensische victimologie uitleggen en toepassen op een concrete casus;

 • Je kunt op basis van een concrete casus relevante wet- en regelgeving met betrekking tot slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen identificeren, benoemen en beoordelen;

 • Je kunt de betrouwbaarheid en validiteit beoordelen van informatie over slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan. Je moet hiertoe onder meer de sensitiviteit, specificiteit en positieve en negatieve predictieve waarde van diagnostische tests en risicotaxatieinstrumenten kunnen berekenen en de uitslagen van zulke hulpmiddelen kunnen interpreteren;

 • Je bent in staat om een wetenschappelijk onderbouwd advies op te stellen voor een instantie die een besluit moet nemen over een forensisch-victimologische kwestie in een concrete casus.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (facultatief)

 • Aantal à 2 uur: ten minste 5

 • Docent(en): dr. mr. M.J.J. Kunst (en één of meer gastdocenten)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Feedbackbijeenkomsten (facultatief)

 • Aantal à 2 uur: ten minste 2

 • Docent(en): dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Tijdens de feedbackbijeenkomsten kun je de docent vragen stellen over de schriftelijke opdracht die in het kader van de cursus – naast een schriftelijk tentamen – dient te worden voltooid (zie onderdeel “Toetsing”). Ook kun je, alleen of samen met medestudenten, (verder) werken aan deze opdracht. Aan de feedbackbijeenkomsten kun je alleen deelnemen, indien je deze voldoende hebt voorbereid. Via Blackboard worden bekendgemaakt wat je daarvoor moet doen.

Spreekuur (facultatief)

 • Aan het einde van de cursus zal een spreekuur worden verzorgd voor studenten die vragen willen stellen over de verplichte tentamenstof. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je je vragen van tevoren per e-mail naar de docent sturen (via criminologie@law.leidenuniv.nl).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen

Toetsing

Toetsvormen

 • Een schriftelijk tentamen (70%) en een schriftelijke opdracht (30%).

 • Het schriftelijke tentamen zal bestaan uit een combinatie van verschillende typen open vragen.

 • De schriftelijke opdracht bestaat uit het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwd advies voor een instantie die een besluit moet nemen over een forensisch-victimologische kwestie in een concrete casus (2000-2500 woorden). Nadere informatie over de schriftelijke opdracht zal bij aanvang van de cursus worden verstrekt.

 • Om voor de cursus Forensische Victimologie te slagen, dient zowel het tentamencijfer als het cijfer voor de schriftelijke opdracht voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger). Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Voor beide onderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak deel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak is). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Inleverprocedures zullen tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Losse literatuurbronnen die tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

 • De powerpointslides van de hoorcolleges.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Dankzij de cursus Forensische Victimologie ben je in staat om juridische beslissers te informeren over de waarde van deskundigenoordelen over slachtofferervaringen en de uitslagen van diagnostische tests en risicotaxatie-instrumenten. Tijdens de cursus zul je in contact worden gebracht met professionals die een dergelijke rol in het juridische bedrijf vervullen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.11

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl