Prospectus

nl en

Tax Treaties

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER)

In semester 2 van de Master Fiscaal Recht volgt u een ‘gebonden keuzevak’. U kiest verplicht uit één van de volgende opties: a. Belastingverdragen (23034071, vakbeschrijving onderstaand); óf b. Fiscaal-Economisch Beleid (23034072); óf c. een master BTW-vak van bepaalde zusterfaculteiten.

In verband met een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende vakken geldt het volgende. Indien het aantal inschrijvingen voor het vak Belastingverdragen of het vak Fiscaal-Economisch Beleid hoger is dan 50 is het maximum bereikt en behoudt de opleiding zich het recht voor om studenten die gekozen hebben voor één van deze vakken in te delen bij het andere vak. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding van inschrijving (vol = vol): indien een werkgroep vol zit kunnen studenten zich bij het andere vak inschrijven.

Beschrijving

Dit vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta, die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van belastingverdragen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het internationale belastingrecht.

Leerdoelen Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het internationale belastingrecht (directe belastingen).
 2. U kunt uit een casus op het terrein van het internationaal belastingrecht de relevante fiscale problematiek destilleren.
 3. U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over actuele thema’s op het vlak van het internationale belastingrecht.
 4. U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het internationale belastingrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
 5. U bent in staat om literatuur en (fiscaal-)juridische bronnen diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 6. U kunt met een of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
 7. U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het internationale belastingrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur. Inleveren schriftelijk werk; Voorbereiden en houden van referaten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures

 • Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt tijdig vóór aanvang van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard. NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. J. Vleggeert

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8594

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.