Prospectus

nl en

Private international law (notarial law)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Afgeronde Bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Zoveel landen, zoveel rechtsstelsels en zoveel rechters. In onze wereld van meer dan 200 staten rijzen voortdurend drie vragen:
a) Zijn de rechters van de ene of de andere staat bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil in een privaatrechtelijke zaak kennis te nemen?
b) Welk van die circa 200 rechtsstelsels is van toepassing op een privaatrechtelijke rechtsverhouding die met twee of meer staten is verbonden?
c) Heeft de uitspraak die de rechter van de ene staat doet, ook betekenis in een andere staat? Deze drie vragen staan centraal in het internationaal privaatrecht (“IPR”).

U leert hoe u vorenstaande vragen van IPR systematisch kunnen analyseren en beantwoorden, met behulp van diverse (deels Engelstalige) rechtsbronnen, zoals verdragen, verordeningen, wetgeving, rechtspraak en literatuur. U bent in staat het geldende IPR toe te passen op reële casusposities. Daarnaast wordt u uitgedaagd na te denken over mogelijke kritiek op gangbare oplossingen en over richtingen waarin het IPR zich verder zou kunnen ontwikkelen. De cursus bestrijkt de onderdelen vermogensrecht, familierecht en procesrecht van het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht. Het IPR heeft voorts raakvlakken met het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de rechtsvergelijking.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: u vertrouwd te maken met het Nederlands en Europees internationaal privaatrecht, in het bijzonder voor zover van belang voor de notariële praktijk en wetenschap.

Leerdoelen:
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft grondige kennis en inzicht verworven in het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht (bevoegdheid, toepasselijk recht en erkenning/tenuitvoerlegging);

 • U bent in staat een casus te analyseren en op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijke geschillen;

 • U bent in staat de weg te vinden in de bronnenverscheidenheid van het internationaal privaatrecht;

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op de maatschappelijke en de rechtspolitieke rol van het internationaal privaatrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: prof. dr. S.J. Schaafsma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: dr. L. van Bochove

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Leidraad.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit essayvragen.

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen (overeenkomstig facultaire regeling).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijving vakken en tentamens'.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L. Strikwerda en S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019

 • Ars Aequi Wetseditie (K. Boele-Woelki en R. ter Rele red.), Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen & Wetten (meest recente druk)

 • Ars Aequi Jurisprudentie / T.M.C. Asser Instituut, Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak (meest recente druk)

 • Leidraad Internationaal privaatrecht Master Notarieel Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2019-2020)

 • Via Blackboard wordt voorts verplicht studiemateriaal beschikbaar gesteld

Werkboek:

 • Leidraad Internationaal privaatrecht Master Notarieel Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2019-2020)

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in Leidraad

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. L.M. van Bochove

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat Internationaal Privaatrecht (Mw. I.M. Gonzalez-Holl)

 • Werkadres: KOG, Kamer B2.41

 • Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht, sectie Internationaal Privaatrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-2.41

 • Openingstijden: Maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.