Prospectus

nl en

Scriptie master Notarieel recht

Course
2019-2020

Beschrijving

De masterscriptie is het sluitstuk van de masteropleiding. De scribent doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp op het gebied van het notariële recht. De scribent dient te laten zien – onder begeleiding – in staat te zijn een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd te komen tot een beantwoording en/of oplossing met behulp van zelf gevonden rechtsbronnen. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog.

Leerdoelen Masterscriptie

 • De student is in staat met behulp van de kennis opgedaan uit literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) te formuleren, deze op te splitsen in deelvragen en in een passend beoordelingskader te plaatsen.

 • De student is in staat zelfstandig de informatie te verzamelen en te selecteren die hij nodig heeft voor de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en) (regelgeving, jurisprudentie, wetenschappelijke literatuur en indien van toepassing ander materiaal zoals beleidsstukken).

 • De student is in staat juridische bronnen te begrijpen, diepgaand te analyseren en toe te passen op de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden materiaal tegen elkaar af te wegen en op deze manier te komen tot een beargumenteerde, verantwoorde beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat gefundeerde conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek en deze in een breder (juridisch) kader te plaatsen.

 • De student is in staat vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Nadere informatie over de Masterscriptie is te vinden op de notariële website, in de facultaire scriptiehandleiding en in de handleiding masterscriptie notarieel recht. Meer informatie over de eisen van de Masterscriptie kan worden nagelezen in de Regels&Richtlijnen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: KOG C2.15

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 - 527 7880 / 7353

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.30 - 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl