Prospectus

nl en

Inheritance and Gift Tax and Estate Planning

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor notarieel recht

Beschrijving

Het vak geeft inzicht in de regelgeving betreffende de heffingen ter zake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, zoals neergelegd in de Successiewet 1956. Hierbij wordt ook ingegaan op de betekenis van het burgerlijk recht bij deze heffingen. In het verlengde van deze belastingen wordt aandacht besteed aan (internationale) estate planning (geplande en gestructureerde vermogensoverheveling).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verschaffen van grondige kennis van en inzicht in de belastingheffing ter zake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, alsmede de systematiek daarvan (waaronder de grondslagen).

 • Behandelen en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van de successiewetgeving (wetgeving, jurisprudentie en literatuur).

Leerdoelen

 • U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het (burgerlijke) recht implicaties afleiden voor concrete (inter)nationale aspecten van de successiewetgeving in ruime zin.

 • U kunt de toepassing van de behandelde leerstukken aan de hand van voorbeeldcasus illustreren.

 • U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht (rekenkundige) casusposities oplossen

 • U kunt juridische en fiscale teksten, waaronder jurisprudentie analyseren.

 • U kunt (ontwerp)wetgeving en rechtspraak in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en de wetssystematiek kritisch beoordelen.

 • U kunt aan de hand van de verworven vaardigheden oplossingen formuleren voor in de notariële, belastingadvies- of estateplanningspraktijk voorkomende gevallen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. F. Sonneveldt en mr. D. Saija

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. F. Sonneveldt en mr. D. Saija

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen

 • In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk tien dagen voor het tentamen geïnformeerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • C.J.M. Martens & F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, Amersfoort: SDU, laatste druk

 • Belastingwetten en Burgerlijk wetboek van het desbetreffende jaar.

Werkboek:
Ja. Hierin zullen de uit te werken casusposities worden opgenomen. Uiterlijk beschikbaar vóór aanvang werkcolleges.

Reader:
Ja. Hierin zullen opgenomen worden: wijze van benadering van de stof, wetswijzigingen, tussentijds verschenen jurisprudentie alsmede aanvullende verplichte en aanbevolen literatuur.

Aanbevolen studiemateriaal
In de reader zal aanbevolen literatuur worden vermeld voor degenen die zich nader in het betreffende onderwerp wensen te verdiepen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de docenten, tijdens de onderwijsperiode, als daaraan behoefte blijkt te bestaan als gevolg van actuele ontwikkelingen, aanvullend studiemateriaal verstrekken.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel (via uSis) voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. D. Saija

 • Werkadres: via secretariaat KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Bereikbaarheid: via secretariaat notarieel recht

 • Telefoon: 071-527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl