Prospectus

nl en

Personal and Corporate Income Tax

Course
2019-2020

Toegangseisen

Afgeronde Bachelor Notarieel recht (zie ook OER)

Beschrijving

In dit vak worden, verdeeld over tien weken, die aspecten van de inkomsten- en vennootschapsbelasting behandeld die voor de notariële praktijk van belang zijn. Hiertoe zal in de eerste zes weken een inleiding worden gegeven over de algemene leerstukken van belastingheffing, toegespitst op de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In de resterende vier weken zal een tweetal thema’s (1 thema per 2 weken) op het gebied van de inkomsten- of de vennootschapsbelasting, met raakvlakken met de notariële praktijk, nader worden uitgediept.

Gedurende de eerste zes weken bestaat elke onderwijsweek uit een hoorcollege en een werkgroep. Tijdens het hoorcollege wordt – voortbordurend op de te bestuderen literatuur – inzicht gegeven in de achtergrond en de praktische toepassing van de te behandelen fiscale wettelijke regelingen. Door middel van het voorbereiden van opgaven voor de werkgroep wordt u gestimuleerd zelf na te denken over de tijdens het hoorcollege besproken stof. Gedurende de laatste vier weken bestaat elke onderwijsweek uit een tweetal werkgroepen die zijn toegespitst op een bepaald thema. Ook tijdens deze werkgroepen wordt een vooraf voor te bereiden casus uitgebreid behandeld.

Tijdens de werkgroepen wordt actieve deelname gestimuleerd en wordt intensief gediscussieerd over de uitwerking van de in te leveren opdrachten (eerste zes weken) en de voorbereide casus (laatste vier weken). De vraagstukken zijn zodanig opgesteld dat de studenten getraind worden in enerzijds het herkennen van fiscale aspecten en anderzijds het zowel schriftelijk als mondeling rapporteren daarover.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Inkomsten- en vennootschapsbelasting beoogt u op een zodanig niveau te brengen dat u ruime kennis heeft van het belastingrecht in zijn totaliteit voor de notariële beroepspraktijk en een goede, gespecialiseerde kennis heeft van onder andere de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Doordat tijdens dit vak ook aandacht wordt besteed aan het belastingrecht in zijn totaliteit wordt het analytisch inzicht in de wijze waarop de belastingheffing in Nederland is geregeld, ontwikkeld. De kennis die in dit vak wordt opgedaan zal vervolgens ook bij de vakken Belastingen van rechtsverkeer en BTW alsmede Successiewet en estate planning weer gedeeltelijk kunnen worden aangewend.

Na afronding van dit vak bent u in staat om de fiscale aspecten te onderkennen die zijn verbonden aan verschillende onderwerpen die in de Bachelorfase aan de orde zijn geweest, zoals aandelen, onroerend goed, samenlevingsvormen, vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht.

Leerdoelen inhoud
1. U heeft inzicht in de principes van de Nederlandse belastingheffing, toegespitst op de belastingheffing op basis van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
2. U bent in staat op het gebied van de specifiek behandelde onderwerpen van inkomsten- of vennootschapsbelasting de raakvlakken met de notariële praktijk weer te geven, nader uit te werken en te analyseren.

Leerdoelen vaardigheden
1. U bent in staat om de voornoemde inhoudelijke kennis te gebruiken voor het signaleren en duiden van fiscale rechtsvragen in een casuspositie.
2. U bent in staat om de voornoemde inhoudelijke kennis te gebruiken voor het oplossen van een overzichtelijke casuspositie.
3. U bent in staat om de voornoemde inhoudelijke kennis te gebruiken voor het geven van een (eenvoudig) advies of het schrijven van een betoog of een beschouwing.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 6

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de opgegeven literatuur (Op Blackboard kunnen de collegesheets worden gedownload).

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 14

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden vraagstukken van de werkgroep in het kader van het participantensysteem.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
De toetsing is samengesteld uit het participantensysteem en een tentamen.

Participantensysteem: tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit.

Tentamen: Schriftelijk tentamen met open vragen over de theorie die behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen van het vak. Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen in de desbetreffende weken.

Toetsvorm herkansing:
De toetsvorm van de herkansing is een schriftelijk hertentamen over de gehele stof van het vak. De credit behaald met het participantensysteem telt niet mee voor de herkansing.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Van Arendonk, Arends e.a., Wegwijs in de Inkomstenbelasting, Den Haag: SDU 2015 (11e druk) (onder voorbehoud);

 • Dool, Heithuis e.a., Compendium vennootschapsbelasting, Deventer: Kluwer 2017 (16e druk) (onder voorbehoud).

Werkboek:
Verschijnt op Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis en de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. R.L.G. van den Heuvel

 • Werkadres: KOG, B2.16

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: r.l.g.vandenheuvel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B2.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl