Prospectus

nl en

Notarial Legislation

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Notarieel recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is (i) het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in de eisen die de Wet op het notarisambt stelt aan de notaris en de door hem te verlijden akten en (ii) het verkrijgen van kennis van en inzicht in de eisen die voortvloeien uit (tucht)rechtspraak. Hierbij dient de student ook te leren ethische vragen op het gebied van de notariële ambtsuitoefening te herkennen en aan te pakken.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende notariële deelgebieden.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving te analyseren.

 • U bent in staat de voor de notariële ambtsuitoefening van belang zijnde wetgeving en rechtspraak toe te passen op een casus.

 • U bent in staat om aan de hand van de voor de notariële ambtsuitoefening van belang zijnde wetgeving een juridische belangenafweging te maken en toe te passen op een casus.

 • U kunt een analyse maken van de maatschappelijke en ethische context waarin het recht met betrekking tot de notariële ambtsuitoefening zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. dr. P.C. van Es en mr. J.J.H. Hermeling

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: mr. dr. P.C. van Es en mr. J.J.H. Hermeling

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding van werkgroepcasus

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke tentamen (open vragen). In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’..

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.C.H. Melis, De Notariswet, bewerkt door B.C.M. Waaijer, laatste druk

 • R.J. Holtman (red), Rechtspraak beroepsuitoefening notaris, Sdu, laatste druk

 • Model-akten (readeronline)

Reader:

 • U dient de reader voor het vak Notariële wetgeving via readeronline aan te schaffen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.J.H. Hermeling

 • Werkadres: KOG kamer C 2.16

 • Bereikbaarheid: via e-mail(dagelijks)

 • Telefoon: 071 527 7880

 • E-mail: j.j.h.hermeling@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mw. Meijvogel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl