Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Anglo-American Financial Law

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het Anglo-Amerikaanse financieel recht speelt een niet weg te denken rol in de internationale financiële praktijk. Daarnaast dienen Amerikaanse normen op dit terrein vaak tot inspiratie voor de Nederlandse en Europese wetgever. Het is voor een goed begrip van internationale transactiestructuren en het Nederlandse en Europese recht dan ook van belang dat de in het financieel recht geschoolde jurist, naast een gedegen kennis van het Nederlands en Europees Financieel Recht, ook inzicht heeft in het Anglo-Amerikaanse recht.

In dit vak staan enkele kernconcepten van Engels en Amerikaans financieel recht centraal. Aan de orde komen onderwerpen zoals Engels contractenrecht, aansprakelijkheid van vermogensbeheerders, effectenbewaring, trusts en Amerikaans effectenrecht waaronder de Amerikaanse regels omtrent marktmisbruik. Het onderwijs wordt mede verzorgd door (gast)docenten uit binnen- en buitenland die tevens in de financiële praktijk werkzaam zijn.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • identificeren in welke situaties het Anglo-Amerikaans financieel recht toepassing vindt;

 • relevante Anglo-Amerikaanse regelgeving selecteren; en

 • kernconcepten van het Anglo-Amerikaans financieel recht toepassen op een concrete casus.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof.mr.drs. M. Haentjens, R. Spence LLM en gastdocenten uit binnen- en buitenland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen).

 • Het hertentamen wordt mogelijk mondeling afgenomen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’ .

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

### Voertaal
De voertaal bij dit vak is Engels. De lesstof bestaat uit Engelstalige literatuur, tijdens de hoorcolleges is Engels in principe de voertaal en het tentamen wordt in het Engels afgenomen. Bij wijze van uitzondering is de syllabus in het Nederlands opgesteld en kan het voorkomen dat enkele (gast)docenten college geven in het Nederlands.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Syllabus

 • Syllabus

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Syllabus

Contact

 • Vakcoördinator: mw.mr. L.G.L. Ohnesorge

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat financieel recht)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl