Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

International Financial Transactions

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Veel transacties die plaatsvinden op nationale en internationale financiële markten hebben een meer of minder gestandaardiseerd karakter. Een groot voordeel van het werken met dergelijke standaardovereenkomsten is dat onderhandelingen over dit type transacties tussen partijen relatief snel kunnen worden afgerond, en partijen snel weten waar zij aan toe zijn. In het vak ‘Internationale financiële transacties in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de werking en de juridische aspecten van een aantal veel voorkomende transactievormen, en aan de documentatie die daarbij doorgaans wordt gebruikt. Daarbij is te denken aan:

 • documentatie die wordt gebruikt om het verstrekken van bedrijfskredieten vast te leggen (o.a. de standaarddocumentatie opgesteld door de Loan Market Association)

 • documentatie opgesteld door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA) voor het aangaan van derivatentransacties

 • veel voorkomende standaardbepalingen in zekerheidsovereenkomsten

 • bankgaranties

 • documentatie die wordt gebruikt in het kader van de uitgifte van bedrijfsobligaties

 • overeenkomsten strekkende tot het lenen van effecten (securities lending).

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • de werking van en de verschillen in standaarddocumentatie voor financiële contracten uitleggen;

 • de verschillende juridische componenten van financiële transacties analyseren;

 • beargumenteren welke regels van internationaal privaatrecht van toepassing zijn op grensoverschrijdende transacties;

 • een (internationaal) financieelrechtelijke casus oplossen en de daarbij relevante wetgeving toepassen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: prof.mr.drs. M. Haentjens, prof.mr. R.P. Raas, prof.mr. W.A.K. Rank en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen).

 • Besloten kan worden het hertentamen mondeling af te nemen.

 • Class participation: bij een goede class participation wordt het cijfer voor het (her)tentamen met 0,25 opgehoogd. Deze class participation bestaat uit actieve deelname aan de plenaire discussie en beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Ph. Wood, Law and Practice of International Finance, Sweet & Maxwell 2008 (of de reprint uit 2011).

 • M. Haentjens & D.J. Verheij, Jurisprudentie financieel recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017.

 • Overige literatuur wordt bekendgemaakt op Blackboard.

Syllabus:
Syllabus Internationale Financiële Transacties in de Praktijk.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Aanvullend aanbevolen studiemateriaal zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in de Syllabus.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Lara Ohnesorge

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat Financieel recht)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl