Prospectus

nl en

Start BW

Course
2019-2020

Periode

Woensdag 4 september t/m vrijdag 13 september 2019.

Beschrijving

In dit eerste blok van de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich in de functie van onderzoeker. Je maakt kennis met zijn of haar manier van werken en de inhoudelijke aspecten van het vak. Door zelf te werken aan een wetenschappelijke onderzoeksvraag verplaats je je in de uitdagingen van een onderzoeker. Je leert welke “vaardigheden” de onderzoeker gebruikt om zijn onderzoek goed uit te kunnen voeren. Het eigen maken van de vaardigheid om op de juiste manier te zoeken naar ondersteunende wetenschappelijke informatie is van groot belang hierbij. Ook leer je door je te verplaatsen in de onderzoeker wat er van een onderzoeker wordt verwacht met betrekking tot academische denk- en werkhouding. Door het hele blok heen wordt het onderzoek op het gebied van (huid)kanker als uitgangspunt gehanteerd.

Doel

De student:

  • Past verworven kennis en inzicht over basale aspecten van (huid)kanker toe door het beantwoorden van een onderzoeksvraag.

  • Voert op systematische wijze een literatuuronderzoek uit met gebruik van de bibliotheek, internet en bibliografische databases, ter verdieping van een onderzoeksvraag en legt het zoekproces vast in een rapportage.

  • Presenteert mondeling door middel van een wetenschappelijke PowerPoint presentatie de gevonden gegevens en resultaten over een onderzoeksvraag.

  • Past de beginselen van de academische denk- en werkhouding toe.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot (huid)kanker. Het zoeken naar wetenschappelijke informatie over het onderwerp wordt op een systematische manier aangeleerd. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen en vastgelegd in een rapportage. Naast de activiteiten in de werkgroepen worden colleges en practica verzorgd op het gebied van informatie vergaren en verwerken. Daarna gaan de studenten de gevonden informatie bestuderen om de vraagstelling op een academische manier te beantwoorden. Om het inzicht in het huidkanker ziekteproces vollediger te maken, wordt er een patiëntdemonstratie gegeven.

Toetsing

Vaardigheden met betrekking tot het zoeken van informatie, het op waarde schatten van de informatie, het analyseren van de informatie en het presenteren van de bevindingen worden getoetst door het geven van een mondelinge presentatie met behulp van PowerPoint aan de medestudenten. Voor de overdracht van deze wetenschappelijke informatie per PowerPoint presentatie wordt per duo een cijfer gegeven. Het achterliggende literatuuronderzoek wordt schriftelijk gedocumenteerd. Ook voor deze verslaglegging wordt per duo een cijfer gegeven. Deze beide deelcijfers, waarvoor minimaal een 5,5 behaald dient te worden, leiden tot het uiteindelijke eindcijfer voor het blok. Tot slot is het vereist dat de student actief heeft deelgenomen aan alle verplichte werkgroepen en practica en dat een peer-reflectie formulier over de manier van samenwerken is ingeleverd.

Literatuur

  • Alberts, B. et al. Molecular Biology of the Cell. 6e druk 2014. New York: Garland

  • Campbell M.K. & Farrell S.O., Biochemistry, 9th edition 2017. Thomson Brooks/Cole

  • Larsen, W.J. Human Embryology. 5e druk 2015. New York: Churchill Livingstone.