Prospectus

nl en

Literature and Art of China

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in literatuur en kunst & materiële cultuur van China door de eeuwen heen. Behandeling van definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke culturele traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit letterkunde en kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

 • Kennismaking met Chinese literatuur en kunst & materiële cultuur

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) literatuur en kunst & materiële cultuur

 • Verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie collegerooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • ca 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca 56 uur

 • ca 16 uur voorbereiding tentamen = ca 16 uur

 • ca 40 uur voor schrijven werkstuk = ca 40 uur

Toetsing

 • Werkstuk, voor 30% van het eindcijfer (herkansing mogelijk bij 5,49 of lager)

 • Schriftelijk tentamen, voor 70%

Beide onderdelen moeten voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

 • Wilt Idema & Lloyd Haft: Chinese letterkunde: een inleiding, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996 en herdrukken

 • Craig Clunas: Art in China, Oxford: Oxford University Press 2009

 • aanvullende leesopdrachten

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser