Prospectus

nl en

Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part II

Course
2019-2020

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis

Beschrijving

Deze cursus is het tweede deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur. Het eerste deel wordt gegeven in het eerste semester. In dit lintcollege staat de westerse architectuur- en kunstgeschiedenis tot en met de vroege twintigste eeuw centraal. De colleges zijn gecentreerd rond de thema’s kerk, stad en hof. Dit tweede deel van het lintcollege valt uiteen in twee delen, die door twee verschillende docenten worden gegeven.

 1. Stad en hof van de zestiende en de zeventiende eeuw
 2. Architectuur en stedenbouw (in context) van de zeventiende eeuw tot heden

Leiden is als universiteitsstad rijk aan collecties. Korte excursies brengen je dicht bij de eigenlijke kunstvoorwerpen en gebouwen.

Deel 1 valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Edward Grasman en betreft stad en hof van de zestiende en de zeventiende eeuw. Het accent in deze colleges ligt op de schilderkunst en beeldhouwkunst in Italië, de Nederlanden en Frankrijk, al worden ook uitstapjes gemaakt naar andere regionen in Europa en naar andere kunstvormen. Aan de orde komen in elk geval kunstenaars als Michelangelo, Bernini, Rubens en Rembrandt en artistieke centra als Florence, Rome, Antwerpen, Madrid en Amsterdam.

Deel 2 valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Juliette Roding. De collegereeks begint met de bouw van de koepel van de Dom in Florence. Er wordt aandacht besteed aan nieuwe gebouwtypen, zowel profaan als religieus. Vervolgens wordt gekeken naar de kunst en cultuur van de Napoleontische tijd, waarna enkele belangrijke ontwikkelingen uit de 19de eeuw worden behandeld (Wereldtentoonstelling 1851, bouwen met nieuwe materialen, opkomst van de monumentenzorg, discussies over bouwstijlen). De ontwikkelingen in de Amerikaanse architectuur en de impact daarvan op Europa komen aan de orde (o.a. Frank Lloyd Wright). Het laatste college behandelt de Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw.

De gehele cursus omvat 12 colleges van telkens drie uur die aldus opgebouwd zijn: in het eerste gedeelte geeft de docent een overzicht, in het tweede gedeelte wordt de te lezen literatuur besproken, wordt een korte excursie of museumbezoek georganiseerd of wordt er achtergrondinformatie gegeven, die moet leiden tot een beter begrip van de collegestof.

Leerdoelen

 • Ervaring in het kijken naar en begrijpen van kunstwerken van de vroegchristelijke periode tot circa 1900

 • Het kunnen herkennen en dateren van de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot stand kwamen.

 • Het weten om te gaan met literatuur over kunstwerken uit deze periode.

 • Inzicht in de functie van kunst en de relatie tot kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

 • Bekendheid met de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen die de kunstgeschiedenis kent voor de interpretatie van kunstwerken uit dit tijdvak.

 • Een kritische instelling ten aanzien van de kunsthistorische literatuur voor wat betreft de behandelde periode,.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Discussies m.b.t. gelezen literatuur

 • Excursie

Studielast

Totale studielast: 280 uur

 • Bijwonen colleges: 12 x 3= 36 uur

 • Dagexcursie: 7 uur

 • Voorbereiding colleges: 12 x 2 = 24 uur

 • Toetsing en literatuuropdrachten: 73 uur

Toetsing

Aan het eind van de reeks volgt een toets over de collegestof die bij de desbetreffende docenten aan bod is gekomen. Dit tentamen bestaat uit het beantwoorden van open vragen over de collegestof, de literatuur en de tijdens de excursies bezichtigde kunstwerken of gebouwen.

 • Literatuuropdrachten: 30%

 • Schriftelijk tentamen: 70%

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet het schriftelijk tentamen in elk geval worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). De literatuuropdrachten dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets

Herkansing: één herkansing per onvoldoende literatuuropdracht en tentamen.

Inzage en nabespreking: Na bekendmaking van de cijfers worden het tentamen en de modelantwoorden ter inzage klaargelegd op de Onderwijsadministratie Huizinga.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, tentamen stof, PowerPoint presentaties van de colleges) en mededelingen van de docenten.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages. A Global History, etc. Bij voorkeur de nieuwste editie.

 • Aanvullende literatuur, die t.z.t. op Blackboard wordt geplaatst.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw. dr. E. den Hartog Dhr. dr. E. Grasman Mw. dr. J.G Roding

Opmerkingen

Dit vak bouwt voort op de stof die behandeld werd in het vak Westerse Beeldende Kunst en Architectuur – 2000 deel I. uit het eerste semester. Studenten wordt dan ook geadviseerd de vakken in de juiste volgorde te volgen.