Prospectus

nl en

Inleiding in de journalistiek

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met de minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak biedt een introductie op de journalistieke praktijk. De twaalf hoorcolleges zijn onderverdeeld in vier thema’s.

We beginnen in de eerste colleges met een schets van het Nederlandse medialandschap en de geschiedenis ervan. De focus ligt daarbij op de kranten, de omroep en internet. Wat zijn de belangrijke mediatitels? Wie zijn de eigenaren? Hoe worden ze gefinancierd? En wat zijn de belangrijke ontwikkelingen in het medialandschap?

Vervolgens gaan we verder met de vraag: Wat is journalistiek? Uitgebreid wordt de maatschappelijke rol van de journalistiek besproken. Als fundament van een democratie en als mensenrecht Waarom wordt de journalistiek de Vierde Macht genoemd? Heeft de journalist een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wie mag zich eigenlijk journalist noemen? En wat houdt journalistieke objectiviteit precies in?

Als derde thema richten we ons op de journalistieke praktijk: hoe ziet het werk van journalisten eruit? Hoe selecteren journalisten het nieuws? Wel rol spelen woordvoerders en voorlichters in de totstandkoming van nieuws? Aan welke spelregels moeten journalisten zich houden? Wat zijn journalistieke normen waarden (ethiek, codes, Raad voor de Journalistiek)? Dient een journalistieke keuze altijd het algemeen belang? Aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit en de dagelijkse praktijk van de docent wordt besproken hoe journalisten te werk gaan en welke ethische dilemma’s en praktische obstakels ze daarbij tegenkomen.

Tot slot maak je kennis met een aantal journalistieke velden, zoals de politieke journalistiek en de sportjournalistiek. Wat zijn de eigenaardigheden van deze journalistieke velden? Welke krachten spelen er?

Parallel aan de laatste zes hoorcolleges vinden gastcolleges plaats, waarin mensen uit de journalistieke praktijk komen vertellen over hun werk. Deze gastcolleges sluiten aan op het thema van de hoorcolleges van de betreffende week. Zo zal in de week van het hoorcollege over sportjournalistiek een sportjournalist een gastcollege geven.

Naast de hoorcolleges neem je deel aan werkcolleges waarin je kennismaakt met een aantal basale journalistieke vaardigheden, namelijk interviewen, factchecken en het maken van video.

De student dient de bereidheid te hebben kennis te nemen van nieuws en achtergronden zoals die door de media worden gebracht.

Het vak Inleiding in de Journalistiek sluit nauw aan bij de parallel gegeven cursus Journalistieke Vaardigheden waarin je zelf leert artikelen te schrijven. Samen bereiden de vakken je voor op het vak Internetjournalistiek in het tweede semester waarin je zelf aan de slag gaat als journalist voor LeidenLokaal.nl.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kunnen studenten:

 • In hoofdlijnen aangeven hoe het Nederlandse medialandschap in elkaar steekt;

 • Beschrijven hoe dit landschap (geschiedenis) zich in het verleden heeft ontwikkeld;

 • Actuele trends en ontwikkelingen in dat medialandschap duiden;

 • Aangeven welke de kernwaarden zijn van de journalistieke professie;

 • Zelfstandig journalistieke ethische dilemma’s herkennen en beoordelen;

 • De overeenkomsten en verschillen benoemen tussen verschillende soorten journalistiek (print/omroep/internet) ;

 • De eigenschappen van de meest voorkomende journalistieke genres herkennen en benoemen;

 • Specifieke kenmerken onderkennen behorend bij gespecialiseerde journalistiek (o.m. algemene-, politieke-, buitenland-, sportjournalistiek)

 • Ontwikkelingen in de actualiteit zelfstandig beoordelen op hun journalistieke merites;

 • Kunnen uitleggen hoe een journalistiek product tot stand komt en welke middelen daarvoor worden gebruikt.

Rooster

website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur. * Volgen van college: 19 colleges van 2 uur = 38 uur * Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 42 uur * Volgen van werkcolleges en maken van opdrachten: 32 uur * Voorbereiding tentamen: 28 uur

Aanwezigheidsplicht
Voor de werkcolleges, die voor een belangrijk deel bestaan uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkcolleges volgend jaar overdoen.

Toetsing

Het cijfer voor dit vak bestaat uit twee tentamens met open vragen. Elk tentamen telt voor 35% van het eindcijfer. Daarnaast doen de studenten drie opdrachten voor de werkcolleges. Elk van die opdrachten telt voor 10% van het eindcijfer.
Twee tentamens: 2 x 35% = 70%
Drie opdrachten: 3 x 10% = 30%

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor
1) mededelingen (inhoudelijk, roostertechnisch) en
2) literatuuropgave

Literatuur

Twee boeken (let op dat je de juiste editie uit het hieronder genoemde jaar hebt!):

Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect. Rocklin, CA: Prima Publishing.

Bardoel, J. & Wijfjes, H. (2015). Journalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Losse artikelen die worden aangeboden via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.
Toelating en Inschrijving JNM

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA , P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.