Prospectus

nl en

Introduction Second Language Acquisition

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Studenten van buiten de faculteit wordt aangeraden een inleidend boek over taalwetenschap te lezen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek (met opdrachten) wordt gebruik gemaakt van losse publicaties als ondersteunend materiaal. Bij het college horen tweewekelijkse huiswerkopdrachten over een deel van het boek en de achtergrondliteratuur.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Zie rooster Dutch Studies

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege met opdrachten

Studielast

totale studielast 140 uur:

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen boek en maken tweewekelijkse opdrachten: 72 uur

  • voorbereiding deeltentamens: 36 uur

  • toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Aan het eind van het eerste blok is er een deeltentamen bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof. De cursus wordt afgesloten met een tentamen over de tweede helft van de stof, eveneens bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen.

Weging

Voorbereiden van de tweewekelijkse huiswerkopdrachten en actieve deelname aan het college (10%).
Deeltentamens: beide tellen mee voor 45%.

Herkansing

Bij een onvoldoende voor één of beide deeltoetsen is er één herkansingsmogelijkheid, waarbij alle stof aan de orde komt.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • berichtgeving over lopende zaken

  • huiswerkopdrachten

  • beschikbaar stellen powerpointpresentaties

Literatuur

Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2013, 4e ed) How languages are learned, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-454126-8

** Voor eerste bijeenkomst bestuderen: hoofdstuk 1. **

Achtergrondliteratuur (voorlopige lijst):
1. Bley-Vroman, R. (1989) What is the logical problem of foreign language learning? In S.M. Gass & J. Schachter (eds.)Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 41-68.
2. Ellis, R. (2015) Understanding Second Language Acquisi¬tion, second edition. Oxford: Oxford University Press, hoofdstuk 6 ‘The role of the first langua¬ge’, 117-142.
3. Zou, T., Y. Chen & J. Caspers (2016) The developmental trajectories of attention distribution and segment-tone integration in Dutch learners of Mandarin tones. Bilingualism: Language and Cognition 1-13.
4. Abrahamsson, N. & K. Hyltenstam (2008) The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 30, 481-509.
5. Hulstijn, J.H. (2005) Impliciete en expliciete taalverwerving. In J.E. Grezel (red.) Gloria Bondi, Liber Amicorum voor Bondi Sciarone. Amsterdam: Boom, 89-94.
6. Arends, M. (2007) Verwervingsvolgorde in het Nederlands als tweede taal, Een onderzoek naar de bruikbaarheid van Pienemanns ‘Processability’-theorie als verklarend en voorspellend model. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77, 79-89.
7. Bossers, B. (2008) Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 197-211.
8. Craats, I. van de (2008) Uitspraak en alfabetisering. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 159-172.
9. Slik, F.W.P. van der, R.W.N.M. van Hout & J.J. Schepens (2015) The gender gap in second language acquisition: Gender differences in the acquisition of Dutch among immigrants from 88 countries with 49 mother tongues. Plos One, 1-22. DOI: 10.1371/journal.pone.0142056

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent Dr. J. Caspers (https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/johanneke-caspers?ga=2.5248755.1376176381.1553502333-1862639326.1548838511#tab-1). Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot de onderwijsadministratie.
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator mailen.

Opmerkingen

N.v.t.