Prospectus

nl en

Seminar Oude Nabije Oosten1

Course
2019-2020

Toegangseisen

Reguliere toegang BA-colleges. Een afgerond tentamen Seminar ONOS 1 is een aanvullende BSA-eis en daarmee een toegangseis voor de colleges van van het tweede jaar van de BA ONOS in het algemeen en tot het Seminar Oude Nabije Oosten-studies 2 (5532VSON2) in het bijzonder.

Beschrijving

 • Inleiding in het apparaat van de deelgebieden binnen ONOS: Egyptologie, Assyriologie, Hebreeuws en Aramees; het Oude Nabije Oosten in breed perspectief.

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Onderzoeksvaardigheden: argumentatieleer, beoordeling wetenschappelijke bronnen.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: opzet werkstuk, formulering vraagstelling, structuur en schrijfstijl, vormgeving (incl. optimaal gebruik van Word), plagiaat, feedback geven en verwerken.

 • Mondelinge presentatievaardigheden: spreek- en presentatietechnieken, presentatievormen, optimaal gebruik van Powerpoint.

 • Het maken van een screencast.

 • In de loop van het college wordt op het gebied van de eigen track een wetenschappelijk werkstuk vervaardigd, een mondelinge presentatie gegeven en een screencast gemaakt.

 • Een overzicht van de colleges en opdrachten staat in Blackboard.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Kennis van het apparaat van de vakgebieden vertegenwoordigd in de vier tracks van de studie.

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Soorten argumentatie in betoog herkennen en gebruiken, drogredenen herkennen;

 • Een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren, inclusief hoofdvraag en deelvragen;

 • Academische teksten en presentaties goed opbouwen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking en presentatietechnieken (Word, Powerpoint, screencast), met correcte bronverwijzing.

De inhoud van dit college draagt bij aan de eindkwalificaties en eindtermen I.1.a-e, I.2.a-c, I.3.a-b, I.4.a-b, II uit de Onderwijs- en Examenregeling Oude Nabije Oosten-studies (art. 2.3).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur (5 ec x 28 uur), waarvan:

 • Volgen van college: 48 uur (12 weken 4 uur).

 • Zoekopdrachten tracks: 10 uur.

 • Mondelinge presentatie en screencast: 20 uur

 • Werkstuk: 61 uur.

 • Nabespreking toetsing 1 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

Zoekopdrachten over apparaat van de vier tracks: 25% (van het eindcijfer)
Bibliografie, onderzoeksvraag en hoofdstukindeling van het werkstuk: 5% (van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie/webcast over het onderzoek: 30% (van het eindcijfer)
Werkstuk: 40% (van het eindcijfer).

De herkansing bestaat uit het inleveren van een verbeterde versie van het werkstuk (40% van het eindcijfer).

N.B. Het cijfer van de zoekopdrachten voor alle tracks dient voldoende te zijn.

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Literatuur wordt op college besproken.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Opmerkingen

Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Seminar Oude Nabije Oosten-studies 2. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van seminar Oude Nabije Oosten Studies 2 pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Seminar ONOS 1 met goed gevolg zijn afgelegd.
Een afgerond tentamen Seminar ONOS 1 is een aanvullende BSA-eis en daarmee een toegangseis voor de colleges van van het tweede jaar van de BA ONOS in het algemeen en tot het Seminar Oude Nabije Oosten-studies 2 (5532VSON2) in het bijzonder.