Prospectus

nl en

Thesis Seminar Ancient Near East Studies

Course
2019-2020

Toegangseisen

Om een BA scriptie in Oude Nabije Oosten-studies te schrijven moet de student de propedeuse en het tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoördinator.

Dit seminar is bestemd voor alle studenten ONOS die dit semester hun bacheloreindwerkstuk gaan schrijven.

Beschrijving

Dit seminar is een onderdeel van het vak BA eindwerktsuk Oude Nabije Oosten-studies. Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie voor augustus 2020 willen afronden.

De student wordt met dit scriptieseminar ondersteund bij het kiezen van een onderwerp, het opzetten van een onderzoeksvoorstel en het schrijven van het bacheloreindwerkstuk. Dit gebeurt door een uitleg over de praktische gang van zaken rond het bacheloreindwerkstuk, en twee korte cursussen over het op academisch niveau schriftelijk vastleggen van het onderzoeksresultaat en het herkennen en voorkomen van plagiaat. Verder wordt in samenwerking met het Loopbaancentrum van de Faculteit Geesteswetenschappen tijdens een aantal sessies aandacht besteed aan de arbeidsmarkt voor afgestudeerde bachelorstudenten.

Van de studenten wordt een hoge mate van zelfstandig werken verwacht; zij leggen zelf contact met een docent die als begeleider zal optreden en houden zich aan de opgegeven deadlines. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie van de student en dient te worden goedgekeurd door de examencommissie.

De voortgang van het onderzoek en het schrijven van de scriptie is een zaak tussen de student en de docent-begeleider. De student neemt ook het initiatief voor de tussentijdse contacten met de begeleider.

Tijdens het seminar geven studenten een presentatie over het door hen gekozen onderwerp voor het bacheloreindwerkstuk.

Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.

Er zijn twee arbeidsmarktbijeenkomsten gekoppeld aan het scriptieseminar. Deze arbeidsmarktbijeenkomsten worden verzorgd door een loopbaanadviseur van het Humanities Career Service. Tijdens deze bijeenkomsten staan de volgende vragen centraal: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.
Heb je een speciaal verzoek voor de arbeidsmarktbijeenkomsten, neem dan contact op met de studiecoördinator.

Leerdoelen

  • mondelinge presentatievaardigheid

  • het actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

  • het geven en ontvangen en verwerken van feedback

  • het maken van een realistische planning en het zich houden aan overeengekomen afspraken.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald.

Er mag maximaal één college worden gemist.

Studielast

8 bijeenkomsten à 2 uur = 16 uur
Voorbereiding presentatie over gekozen onderwerp: 16 uur

Toetsing

Niet van toepassing.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. J.G. Dercksen, Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie voor augustus 2020 willen afronden.