Prospectus

nl en

Text, power, and money: literature in modern China

Course
2019-2020

Toegangseisen

BA2: Chinese letterkunde: proza en film of BA2: Chinese literature: poetry and theater of BA3: reading narratives in premodern China
Beschrijving
De interactie van literatuur met haar maatschappelijke omgeving is fascinerend. Zeker in China, waar literatuur veel aanzien geniet, maar waar ook een nauw, soms gespannen verband bestaat tussen literatuur en politiek. Dit college gaat evenzeer over maatschappelijke en menselijke context in het moderne China als over de literaire teksten zelf. Wie schrijven er, wat schrijven ze, en voor wie? Wat betekenen traditie en moderniteit daarbij? Culturele en individuele identiteit? Politieke dwang en artistieke vrijheid? Esthetiek en commercie? Populair en elitair? Oude en nieuwe media? Welke rollen spelen schrijver, staat en markt?

Leerdoelen

  • Kennis van het literaire veld in het moderne China, met verwijzing naar Chinese tradities én naar literaturen elders (bijvoorbeeld in Nederland)

  • Inzicht in verschillende mogelijke benaderingen van het verschijnsel literatuur. Tekstueel, cultureel, historisch, sociologisch, enz; generiek, nationaal, vergelijkend, enz.

  • Ontwikkeling van academische vaardigheden zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht); bewustzijn van theoretische, methdologische en praktische kwesties in de wetenschap

Rooster

Zie Rooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

  • Voorbereiden college: 13 x 4 = 52 uur

  • Maken opdracht(en) : korte schrijfopdrachten 10 uur, referaat 12 uur, werkstuk 40 uurooster

Toetsing

Twee korte schrijfopdrachten: samen 20%
Referaat: 30%
Werkstuk: 50%

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen en het werkstuk, maar het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
literatuur
uploaden opdrachten

Literatuur

  • Kirk A Denton, The Columbia Companion to Modern Chinese Literature, New York: Columbia University Press, 2016 (verkrijgbaar als e-book en in druk). Voor de eerste bijeenkomst lezen: hoofdstukken 1 (Denton) en 4 (Hockx).

  • Artikelen en boekhoofdstukken, aangegeven in een gedetailleerde cursusbeschrijving die de studenten uiterlijke tijdens de eerste bijeenkomst ontvangen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

M. van Crevel