Prospectus

nl en

History of Japan to 1868

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van georganiseerde menselijke samenlevingsvormen in de Japanse archipel vanaf de prehistorie tot de tweede helft van de negentiende eeuw. De zgn. ‘Meiji-restauratie’ van 1868 is het retorisch omslagpunt om de moderne tijd te laten beginnen. De nadruk ligt op het ‘historische narratief’: de manieren waarop doorgaans vorm werd en wordt gegeven aan een Japanse nationale identiteit. Dat betekent dat dit college veel aandacht besteedt aan meer traditionele vormen van geschiedschrijving in Japan, met nadruk op politieke en sociale organisatie. Verreweg de meeste studies in literatuur, kunst, maatschappij, politiek, enz. volgen nu eenmaal een dergelijk narratief, ook wanneer Japan een plaats toebedeeld krijgt in bijv. wereldgeschiedenis. Daarom is het van belang dat studenten een goed begrip hebben van deze benadering van Japanse geschiedenis en ook leren inzien wat mogelijke beperkingen daarvan zijn.
Daarnaast worden in blok II ook oefeningen met bronnenmateriaal (in vertaling) geïntroduceerd waarmee andere invalshoeken op de geschiedenis kunnen worden belicht.

Leerdoelen

Dit college beoogt studenten basale kennis bij te brengen van belangrijke gebeurtenissen en narratieven daarover in de geschiedenis van Japan tot 1868, en te leren zien hoe die samen kunnen hangen met geschiedenissen van Azië en de wereld.
Daarnaast probeert dit college studenten ook te leren zien hoe spanningen kunnen bestaan tussen ‘narratief’ en ‘historische bron’.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 78

 • Voorbereiding voor toetsing: 32

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen:

 • mid-term tentamen (30%)

 • eindtentamen (70%)

 • gecombineerde herkansing voor beide tentamens.

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • aanvullende cursusinformatie

Literatuur

 • Brett Walker, A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 (paperback)

 • De Bary et. al., Sources of Japanese Tradition, Second Edition, Vol. 1, Columbia University Press, 2001 (ONLY volume 1)

 • Vaporis, Constantine Nomikos, Voices of Early Modern Japan: Contemporary Accounts of Daily Life during the Age of the Shoguns, Westview Press, 2013.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr.I.B.Smits