Prospectus

nl en

Applied linguistics IIb: Production

Course
2019-2020

Dit is de cursusbeschrijving van 2018-2019

Toegangseisen

5692VTC2A:Conversatie & Luistervaardigheid IIa. Alleen hoofdvakstudenten Japans. Dit is een cursus ALLEEN in BLOK III. Voor studenten die NIET naar Japan gaan is de vervolgcursus in Blok IV Productie IIc.

Beschrijving

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid).

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • totale studielast: 56 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 18 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges: 20 uur

 • tijd voor de zelfstudie van Kanji (online materialen): 10 uur

 • tijd voor het opdracht(en) maken: 8 uur

Toetsing

Actieve deelname aan de colleges is noodzakelijk.

 • Aanwezigheid en participatie: 10% (speech)

 • ReMinDo Assignment: 10%

 • Kanji Quiz: 10%

 • Project: 20%

 • Mondeling Tentamen: 50%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Herkansing

 • Mondeling tentamen: 80% (einde van het vak)

 • Kanji Quiz: 10%

 • Maken opdracht(en): 10%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking te stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009.
ISBN: 978-4-87424-447-0 C0081

Mayumi Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010.
ISBN: 978-4-87424-487-6 C0081

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact