Prospectus

nl en

Applied linguistics IIc: Production (FAT)

Course
2019-2020

Toegangseisen

*Conversatie & Luistervaardigheid IIa.
Vervolgcursus in Blok IV voor BA2 studenten die NIET naar Japan gaan en voor BA3 en ouderejaars studenten die nog Productie IIb NIET gehaald hebben.

Beschrijving

Productie:

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid)

Rooster

Voor meer informatie zie rooster; Japanstudies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Productie: 5 EC

  • totale studielast :140 uur/

  • uren die aan het volgen van college worden besteed :36uur (2 uurX3 keer per week X 6weken)

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges :72 uur(2 uur per les)

  • tijd voor het voorbereiden van de quizes :20 uur(4 uur per quiz)

  • tijd voor de opdrachten:12 uur (6 uur per opdrachtenX2)

Toetsing

  • Production: 100% (Mondelingtentamen: 60%, Opdrachten:40%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Nabespreking
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

Productie:

Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Mayui Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010. ISBN:978-4-87424-487-6 C0081

Aanmelden

inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Mw. N. Seki Dr.K. Yoshioka

Opmerkingen