Prospectus

nl en

BA - Final essay Japan Studies

Course
2019-2020

Voertaal

Nederlands/Engels

Koppeling aan een BA-3 seminarcollege

Het BA-eindwerkstuk is het vervolg op een BA3-seminarcollege in de eerste semester en ligt in het verlengde van de nieuwe cluster-indeling. Studenten worden per werkstukbegeleider ingedeeld in een Afstudeerseminar (Graduation seminar), waarin begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd wordt met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op de hoofdstukken van het eindwerkstuk.

ECTS

Het BA-eindwerkstuk levert 10 EC op en een Afstudeerseminar is verplicht onderdeel van de begeleiding daarvan, en levert 5 EC op. Voor het Afstudeerseminar is een aparte beschrijving in deze studiegids opgenomen.

Bepalingen

Recht op begeleiding van BA-eindwerkstuk alleen na voldoende voor het BA3 seminar.

Voor het BA-eindwerkstuk gelden verder de volgende bepalingen.

Onderwerpskeuze

Het onderwerp moet aansluiten op de expertise van de thesis-begeleider en in overleg met de docent gedefinieerd worden. Het is ook mogelijk om een scriptieonderwerp te kiezen uit een pool van onderwerpen voorgesteld door de docenten binnen de cluster.

Omvang

Het BA-werkstuk telt plm 8.500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. Met de toestemming van de begeleider kan er een langere appendix toegevoegd worden. De begeleider kan ook aan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES: Inleveren kladversie van de scriptie: 25 april 2020 Inleveren definitieve versie scriptie: 1 juni 2020

● De verdeling van BA-eindwerkstuk begeleiders vindt plaats binnen de BA3 seminars. Studenten die hun BA scriptie in het tweede semester wensen te voltooien, behoren vóór 1 oktober 2019 dit kenbaar te maken bij hun BA3 seminar docenten.

● Alle BA scripties die in het huidige academische jaar (voor 31 augustus 2020) beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2020 ingeleverd zijn. Wij werken met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van de BA scriptie. De eerste deadline voor het inleveren valt op 25 april 2020. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2020. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de deadline een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.

● Definitieve versies behoren te worden ingeleverd via de gemeenschappelijke Blackboard-site (dus niet bij de begeleider) die met dit oogmerk is opgezet en voor alle begeleiders toegankelijk zal zijn. De scripties worden daarbij automatisch gecontroleerd door Turnitin, de opvolger van SafeAssign. De definitieve deadline is 1 juni 2020 23.59 uur. LET OP: met ingang van het academisch jaar 2017-2018 vervalt de verplichting om hardcopy exemplaren van de scriptie in te leveren bij de begeleider.

● Alle definitieve versies die voor 1 juni zijn ingeleverd zullen door de hoofdbegeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden. Studenten mogen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juli inleveren voordat de scriptie cijfer is ingevoerd.

● Scripties die na 1 juni worden ingeleverd, worden pas beoordeeld, en ontvangen dus ook pas feedback, ná het begin van het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar, oftewel vanaf september 2020. Studenten die aan de aanwezigheidsplicht en inleverdata van het afstudeerseminar in het tweede semester hebben voldaan, mogen na 1 september, en tot en met 10 december hun scriptie afronden. Ook hier geldt een twee-deadlines beleid. De eerste deadline voor het inleveren valt op 20 oktober 2020. Studenten die op of vóór deze datum een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider hebben recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken – na 20 oktober 2020 – retour ontvangen van de begeleider. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 10 december 2020. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline.

● Studenten die er niet in slagen voor 10 december 2020 hun scriptie in te leveren, dienen opnieuw een scriptie te schrijven, in principe bij een andere begeleider. Omdat scriptiebegeleiding in een groepsverband plaats vindt, betekent dit in feite dat de student de niet-taal component van de Afstudeerseminar opnieuw dient te volgen.

● Het werk van studenten die om wat voor reden dan ook te laat zijn, wordt pas beoordeeld na half augustus.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.