Prospectus

nl en

Grammar Modern Hebrew 3

Course
2019-2020

Toegangseisen

Language Acquisition Modern Hebrew 2.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur). Uitbreiding van schrijfvaardigheid en actieve taalbeheersing aan de hand van oefeningen.

Leerdoelen

Onderdeel Niveau
Luisteren A2
Lezen B2
Gesproken interactie A2
Gesproken productie A2
Schrijven B1

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college (4 x 13) 52
Tentamens 4
Voorbereiden tentamens 58

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Deelname colleges (incl. dictee’s, opdrachten) 20%
Deeltoets 20%
Eindtoets 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde.

Herkansing

Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan voor 60%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

  • Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner, Hebrew from Scratch/Ivrit min ha-hatchalah, Part 1 (Jerusalem: Akademon, 2000).

  • Lewis Glinert, Modern Hebrew. An Essential Grammar (3e druk; New York: Routledge, 2005). ISBN 978-0-415-70082-5.

  • Edna Lauden, Liora Weinbach, Multi Dictionary. Bilingual Learners Dictionary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew (Tel Aviv: Ad, 2003). ISBN 978-965-390-003-5.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Opmerkingen

Doorgang

Deze cursus vindt alleen doorgang als er tenminste één student is die dit vak volgt omdat dit in zijn/haar studieprogramma staat. Of bij een inschrijving van minimaal 5 studenten die dit vak buiten hun hoofdvakprogramma volgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een vrij keuzevakpakket.

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.