Prospectus

nl en

Introduction to Persian Literature

Course
2019-2020

Toegangseisen

  • Language Acquisition Persian 2

  • Deelname aan Language Acquisition Persian 3, Language Acquisition Persian 4 en Media Persian

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de genres, stromingen en poëtische vormen van de Perzische literatuur, waarin zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden een algemeen overzicht wordt geschetst. De studenten krijgen een overzicht van de meesterwerken uit een millenniumlange Perzische literaire traditie. Aan de hand van een aantal voorbeelden beschrijven we het klassieke wereldbeeld. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken aan hofcultuur en de ‘hoge’ literatuur, gaan we ook in op volksliteratuur en de interactie tussen volkse en hofpoëzie.
De studenten maken ook kennis met de belangrijke Perzische handschriftencollectie die de universiteit Leiden rijk is.

Leerdoelen

Doel van deze cursus is de studenten een breed inleidend overzicht te geven in de historische ontwikkelingen binnen de Perzische literatuur van de 9e eeuw tot heden. Daarnaast bieden we inzicht in de verschillende literaire stromingen, genres en vormen.
Aan de hand van het bestuderen van literatuur in verschillende domeinen, zoals sport of politiek, bouwen de studenten een algemeen literair-wetenschappelijk kader. De cursus wordt ondersteund door middel van Blackboard.

De cursus geeft de studenten Perzisch een basis om de verschillende literatuur- en geschiedeniscolleges in het tweede en derde jaar te kunnen volgen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Volgen van college: 13 x 2 26
Prepareren van literaire teksten en secundaire literatuur: 13 x 3 39
Tentamen & samenstellen reader 75

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Reader 40%
Schriftelijk tentamen met gesloten, open en essay vragen over de op college behandelde stof 60%

Reader:

Studenten stellen een reader met verantwoording samen bestaande uit een eigen selectie uit de canon van 10 auteurs (ca. 20 pagina’s) zowel klassiek (10 pagina’s ) als modern (10 pagina’s ). De reader moet voorzien zijn van titelpagina, een inhoudsopgave en een bibliografie.

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Aanschaffen:

  • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam, Bulaaq, 2002 (of latere druk).

  • J.T.P. de Bruijn, General Introduction to Persian Literature, ed. by J.T.P. de Bruijn, London: I.B. Tauris, 2009.

  • Literature of the Early Twentieth Century from the Constitutional Period to Reza Shah, ed. A.A. Seyed-Gohrab, London and New York: I.B. Tauris, 2015..

Verder Lezen:

  • Saadi, De Rozentuin, vertaald door J.T.P. de Bruijn, Amsterdam, Bulaaq, 1997.

  • A. Karimi-Hakkak, An Anthology of Modern Persian Poetry, New York, Westview Press (Modern Persian Literature Series No. 1), 1978.

  • Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam, Quist, 2006.

  • Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam, Quist, 2007.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Asghar Seyed-Gohrab

Opmerkingen

Doorgang

Deze cursus vindt alleen doorgang als er tenminste één student is die dit vak volgt omdat dit in zijn/haar studieprogramma staat. Of bij een inschrijving van minimaal 5 studenten die dit vak buiten hun hoofdvakprogramma volgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een vrij keuzevakpakket. Minimaal twee weken voor aanvang van de cursus stelt de docent de op dat moment in Blackboard ingeschreven studenten op de hoogte of dit college doorgang kan vinden.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.