Prospectus

nl en

Language Analysis - Linguistics I

Course
2019-2020

Toegangseisen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met kennis van de Nederlandse taal.

Beschrijving

In dit college maken de studenten kennis met de wijze waarop Nederlandse zinnen in de traditionele zinsontleding worden behandeld, afgezet tegen de huidige taalkundige opvattingen. Tijdens de colleges wordt iedere week een deel van de syllabus behandeld, waarna de studenten opdrachten over de behandelde stof maken. De volgende onderdelen komen aan bod: de analyse van zinnen; hoofdzinnen versus bijzinnen; zinnen, zinsdelen en delen van zinsdelen; inbedding; beknopte en relatieve bijzinnen; zinsverbinding; het verdelen van zinnen in beginstuk, middenstuk en eindstuk. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en het benoemen van woordsoorten (woordbenoeming).

Leerdoelen

Doel van het college is dat studenten inzicht verwerven in de structuur van de Nederlandse zin, en de verschillen en overeenkomsten daarin met een aantal andere talen leren kennen. Ze leren zowel de Nederlandse als de internationale termen van grammaticale begrippen. Ze verwerven kennis van en inzicht in de wijze waarop de Nederlandse zin binnen de traditionele zinsontleding behandeld wordt en de bijbehorende terminologie. Ten slotte worden de studenten getraind om het geleerde toe te passen, in zowel losse, geconstrueerde zinnen als in authentieke teksten.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Hoor- / werkcollegecollege met wekelijkse opdrachten (aanwezigheid verplicht)

Studielast

De totale studielast is 140 uur

 • colleges: 26 uur

 • tussentoets: 2 uur

 • wekelijkse BlackBoardtoets (13 × 3,5 uur): 45,5 uur

 • collegevoorbereiding & maken opdrachten uit de reader: (13 × 3,5 uur): 45,5 uur

 • voorbereiding op het schriftelijk tentamen: 19 uur
  *afsluitend schriftelijk tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing

Aan het einde van blok III maken de studenten een tussentoets over de stof van dat blok. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (multiple choice vragen en open vragen) over de stof van blok III en blok IV

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij de tussentoets voor 30% mee telt en het afsluitende tentamen voor 70%.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen niet apart herkanst worden. De herkansing, die in de maand juni plaatsvindt, bestaat uit één toets over alle stof.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie over de cursus

 • wekelijkse toetsen

 • ondersteundend studiemateriaal

Literatuur

Syllabus Taalanalyse op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. M. Arends
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Het college dient als basis voor de colleges Grammatica en Inleiding linguïstiek in het tweede jaar.