Prospectus

nl en

Thesis seminar

Course
2019-2020

Toegangseisen

Het scripsieseminar is bedoeld voor derdejaars studenten die met hun BA-werkstuk bezig zijn en die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend. Studenten kunnen kiezen uit:

  • Nederlandse taalkunde

  • Nederlandse letterkunde

  • Vaderlandse geschiedenis

  • Nederlandse kunstgeschiedenis

Leerdoelen

Zie bij het BA-eindwerkstuk.

Rooster

Een scriptieseminar kent een aantal bijeenkomsten met je BA-werkstukbegeleider die globaal over het jaar zijn verdeeld. Al in december wordt een eerste informerende bijeenkomst belegd.

Onderwijsvorm

  • Bijeenkomsten met de begeleider

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De tijd die studenten besteden aan deelname aan het scriptieseminar (inclusief voorbereiding) maakt deel uit van het aantal uren dat beschikbaar is voor het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

Toetsing

Herkansing

Indien het bachelor eindwerkstuk niet voldoet aan de gestelde eindtermen, heeft de student één herkansingsmogelijkheid. De herkansing wordt besproken met de werkstukbegeleider.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het scriptieseminar zal worden ondersteund door een Blackboard.

Literatuur

Afhankelijk van het te volgen seminar. Wordt in overleg met de student opgegeven.

Aanmelden

Alle studenten die in 2019-2020 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2019 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen aan de studiecoördinator, I. Zagar, met een cc aan de specialisatiedocent:

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Studenten kunnen contact opnemen met de studiecoördinator, I. Zagar. Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

In de zomer worden er geen werkstukken meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).