Prospectus

nl en

Nederlandse geschiedenis 2: Van Napoleon tot Wilders, Cultuurwetenschap II

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt, door middel van intermediale colleges, een overzicht gegeven van de Nederlandse geschiedenis van circa 1780 tot nu. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. Welke al dan niet politieke gebeurtenissen waren beeldbepalend voor de Nederlandse identiteit? Hoe hebben deze historische voorvallen het huidige Nederland beïnvloed? Op welke manier worden bepaalde gebeurtenissen in Nederland nog altijd herinnerd, en waarom? De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. Deze cursus sluit aan op de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1.

Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis van 1780-heden.

 • Ook worden de studenten geconfronteerd met verschillen in wetenschappelijke benaderingen, doordat in de colleges de stof van het handboek ook vanuit andere visies besproken wordt. Zo verwerven de studenten kennis van de grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis en leren ze kritisch om te gaan met bronnen.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Een excursie

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • excursie en opdracht: 12 uur

 • toetsing en voorbereiding tentamen: 25 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 75 uur

Toetsing

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof (60%)

 • Kleine schriftelijke tussentoets (20%)

 • Een kleine schriftelijke opdracht (20%)

 • Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

Let op: voor het schriftelijk tentamen moet minimaal een 5,0 worden gehaald om het met de andere onderdelen te kunnen compenseren.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof mag een keer herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal

 • Proeftentamen

Literatuur

 • Anne Doedens Yolande Kortlever & Liek Mulder, Geschiedenis van Nederland. Het verhaal van prehistorie tot heden. Zutphen: Walburg Pers, 2014.

 • F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden. Amsterdam: Boom, 2014 (derde druk).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van de cursus, Drs. C.B. van 't Veer.

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.