Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 2 (B/C-groep)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.
Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (of eventueel de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd.
Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau die hun taalkennis willen vergroten, zijn toelaatbaar tot Griekse taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’). Voor colleges waarin vooral Griekse literatuur wordt gelezen, wordt hun gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2.

Beschrijving

In de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Daarnaast leren studenten een basisvocabulaire en de belangsrijkste onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie verhalende en betogende teksten uit redenaars (Lysias, Antiphon) en Plato.
De deelnemende studenten worden op basis van een diagnostische toets aan het begin van het semester in twee groepen ingedeeld. Groep ‘B’ neemt in blok 2 de laatste hoofdstukken door uit de methode Grieks voor Iedereen, en leest dan een selectie uit de redevoeringen van Lysias. Groep ‘C’ werkt met de Syllabus Griekse Grammatica en leest in blok 2 selecties uit Lysias 3, Plato (Protagoras) en Antiphon (uit de Syllabus Lysias).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden. (I.i; II.ii)

 • kennis van representatieve teksten uit het genre van de Attische gerechtsredevoering (I.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • Attisch Grieks proza te lezen en te vertalen: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof;

 • gebruik te maken van naslagwerken, wetenschappelijke commentaren en tekstedities. (II.i/ii);

 • een elementaire heuristische zoekopdracht uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 35 uur (groep B: 7 weken x [2+3=] 5 contacturen); 28 uur (groep C: 7 weken x [2+2=] 4 contacturen;

 • Studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 43 uur (groep B), 46 uur (groep C);

 • Studietijd lectuur: 53 uur (groep B), 57 uur (groep C);

 • Bibliotheekopdracht: 4 uur;

 • Tentamen: 5 uur (2 uur tussentoets + 3 uur eindtoets).

Toetsing

Groep B:

 • Heuristische opdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst met open vragen over morfologie, syntaxis, vocabulaire en stamtijden en uit een vertaling niet voorbereide Griekse tekst. (30%);

 • eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst met open vragen over morfologie, syntaxis, vocabulaire en stamtijden en uit een vertaling niet voorbereide Griekse tekst (60%).

Groep C:

 • Heuristische opdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • Deeltoets vocabulaire, stamtijden en vertaling (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • Deeltoets Grammatica (30%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • Deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Weging

Groep B:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (ii) als aanvullende eis dat het deelcijfer voor de eindtoets voldoende moet zijn.

Groep C:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de vier deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

Groep B: De tussentoets en de eindtoets kunnen zo nodig apart herkanst worden.
Groep C: De deeltoetsen Vocabulaire, Grammatica en Lectuur kunnen apart worden herkanst. Van de deeltoets Vocabulaire, stamtijden en vertaling kan het onderdeel Vocabulaire + stamtijden worden herkanst. Dit kan zowel bij de reguliere eindtoets als ook bij de herkansing.

Inzage en nabespreking

De eindtoets zal worden nabesproken in een van de sessies in het kader van het mentoraat aan het begin van het tweede semester. De planning van de mentoraatssessies wordt bekend gemaakt aan het begin van het semester.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: het beschikbaar stellen van powerpoints bij de colleges, planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen.

Literatuur

B-groep:

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen (reader tegen kostprijs beschikbaar)

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

 • Syllabus Lysias (Readeronline)

C-groep:

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

 • Syllabus Lysias (Readeronline)

Beide groepen:
De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden in uSis ingeschreven door de opleiding.
Studenten die dit vak als keuzevak willen volgen moeten zich ruim voor de start van het college melden bij de studiecoördinator GLTC in verband met de diagnotische toets en groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Niet van toepassing