Prospectus

nl en

Latin America in Literature and Images

Course
2019-2020

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding in de Latijns-Amerikaanse cultuur. Om een land of regio te begrijpen heb je toegang nodig tot de taal en de culturele uitingen van een samenleving. In deze cursus zullen we zowel literatuur als beeldmateriaal en film gebruiken om Latijns-Amerika te doorgronden. Ook wordt er aandacht besteed aan de historische en culturele context van deze uitingen. Aan de hand van een aantal bekende, vertaalde teksten krijgt de student een indruk van de Latijns-Amerikaanse literaire canon. Deze verhalen spelen telkens weer een rol in de verbeelding van de werkelijkheid, ook in populaire media. Via beeldmateriaal uit de massacultuur, dat populaire ficties creëert en zorgt dat dingen algemeen voor waar worden aangenomen, stellen we kritische sociale vragen. Door de analyse van literatuur en van enkele invloedrijke films heeft de student aan het eind van de cursus meer inzicht in de culturele bijzonderheden van de regio.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden

Leerdoelen

 • De student moet vertrouwd zijn met een aantal oorspronkelijke of vertaalde teksten uit de literatuur van Spaans Amerika.

 • De student moet een aantal factoren kennen die de interpretatie van teksten uit de Spaans Amerikaanse literatuur mogelijk maken: auteurs, culturele en politieke contexten, ontwikkeling van de Spaans Amerikaanse literatuur, relatie met de westerse canon. De student moet in staat zijn concrete vragen over de stof te kunnen beantwoorden.

 • De student moet in staat zijn de vragen die literaire teksten oproepen, goed en accuraat te formuleren.

 • De student moet in staat zijn een goed onderbouwd commentaar over literaire teksten te leveren.

 • De student moet in staat zijn een beredeneerde interpretatie van een korte literaire tekst te leveren.

 • De student moet in staat zijn om de rol van de fictie in de algemene kennis van Latijns-Amerika te plaatsen en om deze kennis te gebruiken.

 • De student moet onderscheid kunnen maken tussen verschillende literaire stromingen van Spaans Amerika.

 • De student moet een algemeen idee krijgen over de mogelijke inter-mediale connecties tussen literatuur en visuele uitingen in de cultuur en maatschappij.

Skills
Tekstinterpretatie en Kennis over Latijns-Amerikaanse literatuur.
Theoretische hulpmiddelen voor kritisch denken
Argumentative vaardigheden.
Nadenken over theoretische, sociale en ethische aspecten in het debat over van Latijns-Amerika
Schriftelijk verslagen schrijven.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur

 • Colleges: 36 uur;

 • Tentamens: 4 uur;

 • Zelfstudie: 66 uur;

 • Tentamenvoorbereiding: 30 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen A met korte open (invul)vragen en essayvragen (30%);

 • Schriftelijk tentamen B met korte open (invul)vragen en essayvragen (70%).

Weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van beide tentamens.

Herkansing

Herkansing: Take home tentamen in januari

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Het studiemateriaal is te vinden op Blackboard en in een map met extra gekopieerd materiaal.
Voor het werkcollege moet de student de betreffende tekst hebben gelezen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registreren Studeren à la carte

Registreren Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing