Prospectus

nl en

Africa History and Anthropology 1: Research in Contemporary Africa

Course
2019-2020

Toegangseisen

Eerste jaar BA: AS; Anthropology students; history students; International relations students

Beschrijving

In het BA programma Afrikaanse talen en culturen is veel aandacht voor taal, ook voor Sociolinguïstiek, dat veel raakvlakken heeft met Antropologie. Deze cursus is bedoeld om BA studenten kennis te laten maken met de Antropologie van Afrika. Dit kan natuurlijk op velerlei manieren. Eén van de centrale concepten in deze BA opleiding is communicatie. Communicatie een centraal begrip in samen leven, zonder communicatie is er geen samen leven. Communicatie gaat via mensen, met behulp van technologie (taal, media, mobilitieit, etc.).
Afrika is deel van de globale (en globaliserende) wereld en daarbij zijn niet alléén moderne media, maar ook mobiliteit, belangrijke fenomenen. In deze cursus worden empirische studies en kwalitatieve methodes besproken, maar we gaan ook in op de theorie van antropologie. Wij willen jullie aan de hand van etnografieën, nieuwe media en mobiliteit meenemen op een zoektocht naar wat de discipline ‘Antropologie’ in en over Afrika kan inhouden.

In deze cursus leren studenten globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen. Hedendaags Afrika is onderhevig aan snelle veranderingen. We zullen kijken naar de manier waarop Afrikaanse samenlevingen zich organiseren in een globaliserende wereld. De opkomst van nieuwe communicatie technologieën in Afrika is één van de besproken thema’s in dit college. Een andere belangrijke thema, dat doordringt is door communicatie, is de Afrikaanse diaspora. Daar waar de opdracht verband houdt met dit thema, zullen we tijdens dit college verschillende aspecten van de Afrikaanse diaspora bespreken én onderzoeken.
Centraal staat dus de individuele onderzoeksopdracht. Gedurende het semester zullen de studenten zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang stap voor stap opzetten en uitvoeren. Verschillende onderzoeksmethoden komen aan bod, waaronder ook het gebruik van ICT en media.
Daarnaast zal tijdens de collegereeks speciale aandacht worden besteed aan presentatie vaardigheden, in samenwerking met het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. Studenten zullen presentaties verzorgen over de verschillende fasen van hun onderzoeksproject. Voor ATC studenten is deelname aan modules 2 en 3 van de cursus Academische Vaardigheden door het EAV een verplicht onderdeel van dit college.

Leerdoelen

Na deze cursus kunnen de studenten:
Basiskennis en –inzicht:

 • moderne vraagstukken over Afrika kritisch benaderen;

 • hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begrippen van antropologie, verandering en cultuur;

 • hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline media antropologie.

 • kennis van en inzicht in academische ontwikkelingen in de bestudering van hedendaags Afrika, waaronder enige kennis van kernbegrippen en methodologie
  Vaardigheden:

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken en deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd schriftelijk en mondeling uiteenzetten

 • het geven van mondelinge presentaties, met behulp van visuele middelen (PowerPoint, Prezi, …)

 • actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

 • het geven en ontvangen van constructieve feedback

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

5 ECTs = 140 uur

 • Lectures: 7x2 = 14 uur

 • Study of compulsory literature and watching film: 50 uur

 • preparation of presentation : 10 uur

 • Extra contact hours: 5 uur

 • Research and Paper writing: 50 uur

Toetsing

 1. Essay en onderzoeksopdracht: 60%
 2. Actieve participatie tijdens colleges: 10%
 3. Presentatie onderzoeksplan : 15%
 4. Eindpresentatie: 15%

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie met de studenten, werkgroep en assessment uitwisseling.

Literatuur

Wordt ruim op tijd bekend gemaakt net als het preciese programma van de cursus.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Prof. Dr. M.E. de Bruijn

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Geen.